Zadanie

Pomaly sa blíži začiatok semestra, a s ním aj najťažšie rozhodnutia každého študenta - ktoré predmety si zapísať? Presne takúto dilemu má aj Stanko, študent informatiky na matfyze1. Stanko si najprv teda zapísal všetky povinné predmety - napríklad programovanie, algebru, angličtinu, či telesnú, a má ešte veľa zaujímavých nepovinných predmetov, ktoré by si chcel zapísať - napríklad Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov, Hyperprogramovanie, či Determinanty pohybovej aktivity2. Bohužial, už teraz má plný rozvrh, a v škole bude tak 12 hodín denne, takže si nemôže zapísať všetky predmety, ale len 2. Zároveň, aby to nemal až príliš tažké3 chcel by, aby boli tieto dva predmety viac rovnaké, ako rozdielne.

Úloha

Pre každý predmet existuje jedno číslo, ktoré daný predmet dokonale popisuje. Dva predmety sú tak rovnaké, aká je hodnota bitového ANDu ich čísel, a tak rozdielne ako je hodnota ich bitového XORu. Vašou úlohou je zistiť, koľko dvojíc predmetov spĺňa Stankove kritérium - dvojica je viac rovnaká ako rozdielna.

Bitové operácie

Bitové operácie majú ako “vstup” dve čísla, a vracajú jedno. Pozerajú sa na zápis vstupných čísiel v 2-kovej sústave – ich bitový zápis. Potom sa pozrú na každú bit (pozíciu) zvlášť, a vo výsledku bude bit podľa tých na vstupe. V prípade XORu (buď alebo) bude výsledok ‘1’ ak boli vstupné bity rôzne a inak ‘0’. V prípade ANDu (a) to bude ‘1’ len v prípade, že boli oba vstupné bity ‘1’, v opačnom ‘0’. Napríklad bitový AND čísel \(6\) a \(12\), teda \(6 \& 12 = 4\), a ich bitový XOR \(6 \oplus 12 = 10\). Bitová reprezentácia \(6\) je ‘0110’ a \(12\) je ‘1100’. Teda ich AND má bitovú reprezentáciu ‘0100’ a XOR ‘1010’.

Formát vstupu

V prvom riadku vstupu je číslo \(n\) - počet predmetov, nad ktorými Stanko uvažuje. V druhom riadku je medzerou oddelených \(n\) čísel \(p_1, \dots p_n\), \(p_i\) popisuje \(i\)-ty predmet. Platia nasledujúce obmedzenia: \(1 \leq p_i \leq 10^{9}\)

Sada 1 2 3 4
\(1 \leq n \leq\) \(6\) \(30\) \(1\,000\) \(2\cdot10^5\)

Formát výstupu

Vypíš jeden riadok a v ňom jedno celé číslo - počet dvojíc predmetov, ktoré sú viac podobné ako rozdielne.

Príklad

Input:

5
1 4 3 7 10

Output:

1

Vyhovuje iba dvojica \(4\) a \(7\).

Input:

3
3 3 3

Output:

3

Input:

2
2 4

Output:

0

Bruteforce

Bruteforce sa väčšinou robí tak, že vyskúšame všetky možnosti. Keďže máme zistiť, koľko dvojíc predmetov je podobnejších ako rozdielnejších, stačí vyskúšať každú dvojicu a spraviť pre ne XOR a AND. Keď bude ich XOR väčší ako ich AND, zapamätáme si to. Všetkých dvojíc je \(\binom{n}{2}\). To znamená, že toto riešenie má časovú zložitosť \(O(n^2)\). Pamäťovú zložitosť má \(O(n)\), pretože si potrebujeme zapamätať všetky čísla zo vstupu, aby sme ich mohli navzájom porovnať.

Zaujímavá myšlienka

Dve čísla sú podobnejšie ako rozdielnejšie vtedy, keď ich najľavejší jednotkový bit je na “rovnakom mieste” (nasleduje za ním v oboch číslach rovnako veľa bitov). Majme dve čísla v binárnom tvare \(1\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\) a \(1\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\), kde \(k\) je počet bitov čísla a štvorček značí bit. Ich AND je \(1\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\) a ich XOR je \(0\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\). Očividne platí, \(1\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0} > 0\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\). To znamená, že sú podobnejšie ako rozdielnejšie. Naopak, ak máme dve čísla - \(1\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\) a \(0\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\), ktoré nemajú najľavejší jednotkový bit na rovnakom mieste, tak ich AND je \(0\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\) a ich XOR je \(1\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\). Očividne platí, že \(0\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0} < 1\square_{k-2}\square_{k-3}...\square_{1}\square_{0}\). To znamená, že sú rozdielnejšie ako podobnejšie. Z toho vyplýva, že nám stačí o čísle vedieť jeho najľavejší jednotkový bit aby sme vedeli, koľko čísel je s ním podobnejších ako rozdielnejších.

Optimálne riešenie

Vytvoríme si pole s veľkosťou \(b\), kde \(b\) je počet bitov najväčšieho čísla. V tomto poli si budeme pamätať, koľko čísel s daným najľavejším bitom sme videli.

Najľavejší bit čísla vieme v C++ zistiť pomocou funkcie __builtin_clz(), ktorá spočíta počet nulových bitov na začiatku čísla (v \(O(1)\)!). V Pythone zasa môžeme využiť funkciu bin(), ktorá prevedie číslo do binárnej sústavy a vráti ho ako string. Pozíciu najľavejšieho jednotkého bitu zisíme ako len(bin(x)) - 2.

Keď už máme vstup prejdený a pole naplnené, zostáva nám spočítať počet dvojíc. Vieme, že ľubovoľné dve čísla s rovnakým najľavejším bitom sú viac podobné ako rozdielne. Na zistenie počtu dvojíc môžeme použiť vzorec \(\frac{n_i*(n_i - 1)}{2}\), kde \(n_i\) je číslo na i-tom mieste v našom poli. Alternatívne si vieme počet dvojíc počítať počas plnenia pola. Vždy pred tým, než zvýšime hodnotu pola o jedna k finálnemu výsledku pripočítame túto hodnotu pola. Zamyslite sa, že týmto postupom dostaneme rovnaký výsledok.

Časová zložitosť riešenia je \(O(bn)\) a pamäťová je \(O(b)\). Ale keďže \(b\) je vo všetkých vstupoch rovnaké a počet bitov sa väčšinou ako premenná vynecháva, môžeme povedať, že časová zložitosť je \(O(n)\) a pamäťová je \(O(1)\).

n = int(input())
v = map(int, input().split())

p = [0 for _ in range(32)]
res = 0
for x in v:
  for i in range(31, -1, -1):
    if (x & (1 << i)) != 0:
      res += p[i]
      p[i] += 1
      break
print(res)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  long long n, res = 0;
  cin >> n;
  vector<int> p(35, 0);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    int x;
    cin >> x;
    res += p[__builtin_clz(x)]++;
  }
  cout << res << '\n';
}

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.