Zadanie

Znova je to tu. Začal nám nový ročník KSP a s tým spojené prvé kolo. Zahrievajú sa servery, vedúci si pripravujú červené perá vo svojich obľúbených softvéroch na editovanie PDF a distribúcia zadaní je v plnom prúde. Začal pracovať aj náš tím odvážnych webových vývojárov. Zhodli sa, že v novom roku treba softvér aj testovať.

Zaručene najdôležitejšou časťou celej série je výsledkovka. Zodpovední vývojári preto chcú pripraviť test, ktorý overí, či daná vygenerovaná výsledkovka mohla vzniknúť korektným spôsobom. Zvládnete im pomôcť?

Úloha

Zadanú dostanete výsledkovku – zoznam mien riešiteľov od najlepšieho po najhoršieho. Z výsledkovky sa pre každého riešiteľa dozvieme aj to, ako sa jeho umiestnenie zmenilo oproti minulej sérii:

 • Zlepšenie sa znamená, že poradie účastníka v aktuálnej výsledkovke je lepšie (menšie) ako jeho poradie v predošlej výsledkovke.

 • Zhoršenie sa znamená, že poradie účastníka v aktuálnej výsledkovke je horšie (väčšie) ako jeho poradie v predošlej výsledkovke.

 • Za predpokladu, že sa poradie nezväčšilo, ani nezmenšilo, hovoríme, že sa jeho poradie zachovalo.

Zistite, či zadaná výsledkovka mohla vzniknúť korektným spôsobom z nejakej predošlej výsledkovky a jednu takúto predošlú výsledkovku nájdite. Z dôvodu zachovania jednoduchosti zadania rátame s tým, že účastníci medzi sériami nepribúdajú, nemiznú a nemôžu byť dvaja na tom istom mieste.

Formát vstupu

Z prvého riadku načítajte \(z\) (\(1 \leq z \leq 100\,000\)) – počet riešiteľov.

\(z\) nasledujúcich riadkov zobrazuje aktuálne výsledky zoradené od najlepšieho riešiteľa (najmenšie umiestnenie) po najhoršieho. Každý riadok začína znakom, ktorý určuje relatívny posun voči predošlej výsledkovke: "+" pre zlepšenie, "-" pre zhoršenie, "0" pre zachovanie poradia. Za medzerou nasleduje meno riešiteľa pozostávajúce z malých písmen anglickej abecedy (dĺžky najviac 20).

Formát výstupu

Na prvý riadok vypíšte reťazec "OK", ak daná výsledkovka mohla vzniknúť korektne. Na ďalších \(z\) riadkov vypíšte jedno možné predošlé poradie riešiteľov (od najlepšieho po najhoršieho).

Vypíšte reťazec "FAIL", ak je daná výsledkovka určite chybná.

Príklad

Input:

3
+ peter
- alica
0 bob

Output:

OK
alica
peter
bob

Input:

1
- peter

Output:

FAIL

V tejto úlohe sme na vstupe dostali popis terajšej výsledkovky a bolo našou úlohou zistiť, či mohla táto výsledkovka vzniknúť z nejakých výsledkov predošlého kola a ak áno, mali sme jednu takúto predošlú výsledkovku (riešenie úlohy) vypísať.

Kedy to nejde?

Uvažujme najprv taký vstup, v ktorom nie sú nuloví riešitelia. Poďme skúsiť nájsť nejaké kritériá, ktoré musí spĺňať terajšia výsledkovka, ak mala vzniknúť z nejakej predošlej:

 • Prvý riešiteľ musí byť plusový. Ak by bol mínusový, znamenalo by to, že ho od minulého kola niekto predbehol … tento riešiteľ by teda musel byť v terajšej výsledkovke vyššie ako prvý, čo sa ale nemôže nikdy stať.

 • Posledný riešiteľ musí byť mínusový. Podobne, ak by bol posledný riešiteľ plusový, musel sa od predošlého kola zlepšiť a niekoho predbehnúť. Ten niekto by mal byť v terajšej výsledkovke pod ním. Pod posledným riešiteľom ale už nie je nikto, a tak posledný nemôže byť plusový.

Našli sme dve podmienky, ktoré musíme overiť. Ak ľubovoľná z nich neplatí, žiadna predošlá výsledkovka neexistuje. Nevieme však, či stačí overiť len tieto podmienky. Možno aj po ich splnení riešenie stále niekedy existovať nebude…

Ako by to mohlo ísť?

Napriek tejto neistote sa pokúsime nájsť riešenie len za predpokladu, že sú splnené tieto dve podmienky.

Keďže mínusoví riešitelia od minulého kola klesli, je pomerne dobrý nápad dať ich čo najviac navrch predošlej výsledkovky (aby mali odkiaľ klesnúť) a podobne môžeme skúsiť dať plusových riešiteľov čo najviac na spodok. Spravíme to ale tak, aby sme zachovali relatívne poradie plusových riešiteľov navzájom a poradie mínusových navzájom:

 1. zoberieme všetkých mínusových a v poradí, v akom sú v terajšej výsledkovke ich zapíšeme na vrch predošlej výsledkovky

 2. zoberieme všetkých plusových riešiteľov a v poradí, v akom sú v terajšej výsledkovke ich postupne zapíšeme pod mínusových

Z terajšej výsledkovky teda vytvoríme predošlú takto:

 terajsia    predosla
 --------    --------
+ peter   (-) zygro
+ petka   (-) mario
- zygro   (+) peter
+ janko   (+) petka
- mario   (+) janko

Bude to fungovať?

To, že tento postup bude vždy(ak sú splnené 2 predošlé podmienky) fungovať, si musíme dokázať. To ale bude jednoduché.

Pozrime sa na umiestnenie ľubovoľného plusového riešiteľa (napr. Peťky) v predošlej (4. miesto) a v terajšej výsledkovke (2. miesto). Miesto, na ktorom je daný riešiteľ závisí len od toho, koľkí riešitelia sú nad ním vo výsledkovke. V predošlej výsledkovke sú teda pred týmto plusovým riešiteľom všetci plusoví, čo sú pred ním aj v terajšej (Peter) a zároveň aj všetci mínusoví (Zygro a Mário). Keďže ale v terajšej výsledkovke nie sú pred plusovým všetci mínusoví (lebo jeden mínusový je posledný) tak je v terajšej výsledkovke aj náš plusový riešiteľ určite vyššie, lebo je nad ním menej riešiteľov ako v predošlej.

Pre mínusových riešiteľov vieme podobne dokázať, že v predošlej výsledkovke boli vyššie, pretože sme pod nich umiestnili všetkých plusových riešiteľov (aj toho plusového, ktorý je v terajšej výsledkovke prvý).

Čo s nulovými riešiteľmi?

Je jasné, že nuloví riešitelia museli byť v predošlom kole na rovnakom mieste ako sú teraz (lebo sa ani nezhoršili, ani nezlepšili). Môžeme si teda úlohu zjednodušiť a riešiť ju akoby bez nich. Jednoducho ich pomyselne vyškrtneme z terajšej výsledkovy a úlohu vyriešime vyššie uvedeným postupom len pre plusových a mínusových riešiteľov – nazvime toto riešenie nenulové.

Riešenie úlohy aj s nulovými riešiteľmi získame tak, že ich najprv umiestnime na ich pôvodné miesta a potom postupne zaplníme zvyšné miesta nenulovými riešiteľmi v takom poradí, v akom boli v nenulovom riešení.

Ak nenulové riešenie neexistuje, nebude existovať ani žiadne riešenie úlohy (predošlá výsledkovka aj s nulovými riešiteľmi). Nutné podmienky vieme totiž prepísať tak, aby platili aj pre riešenie s nulovými riešiteľmi:

 • Prvý nenulový riešiteľ musí byť plusový. Ak by bol mínusový, musel ho niekto predbehnúť, no pred ním sú len nuloví riešitelia, ktorí tu boli aj predtým.

 • Posledný nenulový riešiteľ musí byť mínusový. Ak by bol plusový, musel niekoho predbehnúť, no pod ním sú len nuloví riešitelia, ktorí tam boli aj v predošlom kole.

Ako to naprogramovať?

Hneď na začiatku si vytvoríme tri polia reťazcov. Pole mínusových riešiteľov, plusových riešiteľov a pole, kam budeme zapisovať riešenie – predošlú výsledkovku.

Ak pri čítaní vstupu narazíme na nulového riešiteľa, zapíšeme si ho do poľa s riešením na jeho pôvodné miesto. Meno plusového alebo mínusového riešiteľa si zapíšeme do plusového alebo mínusového poľa.

Ďalej potrebujeme overiť dve podmienky. Na to si stačí počas čítania vstupu do premenných zapamätať, aké znamienko bolo pri prvom a poslednom nenulovom riešiteľovi. Po dočítaní vstupu podmienky overíme a program buď vypíše FAIL a skončí, alebo bude pokračovať.

Na záver bude stačiť vyplniť zvyšné miesta v riešení. Stačí nám teda raz prejsť pole s riešením a ak je nejaké miesto voľné, priradíme sem (alebo rovno vypíšeme) ďalšieho mínusového alebo (keď sa minú mínusoví) plusového riešiteľa.

n = int(input())
plusovi, minusovi = list(), list()
riesenie = ["" for x in range(n)]

prvy_nenulovy = "0"
posledny_nenulovy = "0"

for i in range(n):
  zmena, meno = input().split()

  if zmena != "0":
    if prvy_nenulovy == "0":
      prvy_nenulovy = zmena
    posledny_nenulovy = zmena

  if zmena == "+":
    plusovi.append(meno)
  elif zmena == "-":
    minusovi.append(meno)
  else:
    riesenie[i] = meno # nulovych hned pridame na ich povodne miesto

if posledny_nenulovy == "+" or prvy_nenulovy == "-":
  print("FAIL")
  exit(0)

print("OK")
nenulovi = minusovi + plusovi
dalsi_nenulovy = 0

for i in range(n):     # na zvysne miesta postupne pridame minusovych a plusovych
  if riesenie[i] == "":
    riesenie[i] = nenulovi[dalsi_nenulovy]
    dalsi_nenulovy += 1

print("\n".join(riesenie))

Zložitosť

Časová zložitosť algoritmu je \(O(n)\) – lineárna od počtu ľudí vo výsledkovke, keďže stačí len raz prejsť vstup, a prípadne raz prejsť cez všetky pozície výsledkovky.

Pamäťová zložitosť tohto algoritmu je tiež \(O(n)\) – každé z našich troch polí bude obsahovať najviac \(n\) reťazcov.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.