Zadanie

Hady sužované neustálymi dažďami dali jedného dňa hlavy dohromady a vynašli Hadí Automat Aktualizujúci Rozbité Počasie. Problém je, že je to iba jednoduchý prototyp, ktorý dokáže jednu vec: vyjasní počasie na nejakom obdĺžnikovom kuse zeme. Následne sa hady znovu zamysleli a dokázali upraviť Hadí Automat Aktualizujúci Rozbité Počasie, aby slnil vo viac neprekrývajúcich sa obdĺžnikoch naraz.

Hady by chceli použiť Automat na oslňovanie parku. Park si vieme predstaviť ako štvorcovú plochu s \(n\) lavičkami a \(n-1\) cestičkami spájajúcimi lavičky. Navyše, cestičky sú postavené tak, že z každej lavičky sa vieme po cestičkách dostať ku ktorejkoľvek inej lavičke (teda cestičky tvoria strom).

Hady väčšinou využívajú park tak, že sa rozležia po nejakej ceste: položia hlavu na jednu lavičku, chvost na druhú lavičku (alebo to môže byť had veľmi krátky a ležiaci len na jednej lavičke) a zvyšok teda na lavičky cestou medzi týmito dvoma lavičkami. Predtým nastavia Automat, aby oslnil niekoľko obdĺžnikov tak, aby oslnil práve tie lavičky kde had leží, ale nie tie prázdne.

Ako sa had ukladá na slnenie, s hrôzou si uvedomí, že si nepamätá, či nastavil Automat správne a bude slniť práve tie lavičky kde had leží. Pomôžte mu!

Úloha

Existuje \(n\) lavičiek pospájaných \(n-1\) cestičkami. Lavičky ležia na štvorcovej ploche rozmerov \(n\times n\).

Postupne prichádza \(q\) hadov. Pre každého hada poznáme lavičku, na ktorej má hlavu, lavičku, na ktorej má chvost a konfiguráciu Automatu. Konfigurácia Automatu pozostáva z niekoľko neprekrývajúcich sa obdĺžnikov, ktoré majú byť slnené. Pre každého hada zistite, či Automat nakonfiguroval správne, teda či obdĺžniky obsahujú práve tie lavičky, na ktorých leží had.

Hady využívajú park v dostatočných odstupoch po sebe, takže sa nemusíte trápiť, či sa hady neprekrývajú alebo neslnia iného hada. Žiadne predchádzajúce nastavenia Automatu neovplyvňujú nadchádzajúce slnenia.

Formát vstupu a výstupu

Na prvom riadku vstupu je číslo \(n\) – počet lavičiek, \(1 \leq n \leq 40\,000\).

Na ďalších \(n\) riadkoch sú súradnice lavičiek. Na \(i\)-tom z nich sú medzerami oddelené celé čísla \(x_i\) a \(y_i\) – súradnice lavičky, \(1 \leq x_i, y_i \leq n\).

Na ďalších \(n-1\) riadkoch je popis cestičiek: pre každú cestičku na samostatnom riadku sú dve čísla oddelené medzerou, \(a\) a \(b\), \(1 \leq a, b \leq n\), \(a \neq b\).

Ďalší riadok obsahuje číslo \(q\) – počet slniacich sa hadov, \(1 \leq q \leq 100\,000\).

Pre každého slniaceho sa hada dostanete najskôr tri čísla oddelené medzerou \(a\), \(b\) a \(k\). \(1 \leq a, b \leq n\) – postupne čísla lavičky kde má had hlavu a lavičky, kde má chvost, a \(1 \leq k \leq 3\) – počet slnených obdĺžnikov. Nasledujúcich \(k\) riadkov obsahuje popis obdĺžnikov: štyri medzerou oddelené čísla \(x_1\), \(y_1\), \(x_2\) a \(y_2\) – súradnice najskôr ľavého dolného a potom pravého horného bodu obdĺžnika. \(x_1\leq x_2\) a \(y_1 \leq y_2\). Platí že bod \((x, y)\) je v tomto obdĺžniku práve ak \(x_1 \leq x \leq x_2\) a \(y_1 \leq y \leq y_2\). Je garantované, že obdĺžniky sa neprekrývajú. To znamená, že neexistuje žiadny bod \((x, y)\), ktorý je v dvoch rôznych obdĺžnikoch.

Pre každého hada vypíšte jeden riadok obsahujúci OK, ak je Automat správne nakonfigurovaný, a NIE ak niečo je zle.

Hodnotenie

Je 8 sád vstupov.

 • V prvých troch sadách platí \(1 \leq n, q \leq 1000\)
 • V prvej, štvrtej a piatej sade navyše platí, že cestičky vždy spájajú lavičky s číslami \(i\) a \(i + 1\)
 • V piatej a šiestej sade navyše platí, že \(k = 1\) pre každého hada
 • V siedmej a ôsmej sade neplatia žiadne ďalšie obmedzenia

Neodporúčame pokúšať sa úlohu riešiť v pomalších jazykoch, ako napríklad Python.

Príklad

Input:

9
1 1   // Pozicie laviciek
1 5
3 4
4 1
4 2
5 1
1 6
2 6
1 7
1 2   // Cesticky
1 3
1 4
2 7
4 5
4 6
7 8
7 9
5
1 9 1
1 1 2 7
1 9 1
1 1 1 7
8 3 2
1 3 4 6
1 1 2 2
5 8 3
1 1 4 2
1 3 2 6
5 5 8 9
3 5 1
3 1 4 4

Output:

NIE
OK
OK
OK
NIE

V prvom prípade jediný obdĺžnik slní lavičku číslo 8, čo nechceme. V druhom prípade je rovnaký had, ale zmenšený slnený obdĺžnik. Všimnite si v treťom príklade, že obdĺžnik nemusí pokrývať súvislú časť hada (táto otázka by sa nemohla objaviť v sade 7). V štvrtej otázke máme tretí obdĺžnik úplne zbytočne, – neslní žiadne lavičky. Piaty had zabudol oslniť lavičku 1.

Znaky // označujú komentáre, ktoré sa v skutočnom vstupe neobjavia. Slúžia len na objasnenie vstupu.

Možno ste si všimli, že táto úloha je nápadne podobná sedmičke z minulého kola. To veru nie je náhoda, vznikla pri písaní checkeru na tú sedmičku :) Tak sa pusťme do toho, veď napísať checker nemôže byť ťažšie ako originálne riešenie, či?1

Riešenie za tri body

Získať tri body nie je tak ťažké – každý obdĺžnik overíme v lineárnom čase: najskôr si nájdeme cestu v strome medzi vrcholmi, ktoré nás zaujímajú (na to postačí napríklad obyčajné DFSko), a potom pre každý vrchol skontrolujeme, či leží, alebo neleží v nejakom obdĺžniku. Ak vrchol leží na ceste, ale neleží v žiadnom obdĺžniku, vypíšeme NIE, a rovnako vypíšeme NIE, ak niektorý vrchol neležiaci na ceste zas leží v nejakom obdĺžniku.

Takéto riešenie má čas \(O(n)\) na query, takže celková časová zložitosť je \(O(nq)\) a pamäťová \(O(n)\).

Koľko všetkých vrcholov leží v obdĺžniku?

Predstavme si najskôr zjednodušenú úlohu: daný je obdĺžnik, koľko vrcholov stromu v ňom leží? Keby sme mali miesto obldĺžnika iba 1D interval? Potom je úloha ľahko riešiteľná intervaláčom! A keď sa nad tým zamyslíme, tie obdĺžniky nie sú od intervalov až tak odlišné, takže tiež použijeme intervaláč, avšak 2D intervaláč!

2D intervalový strom

2D intervalový strom je intervalový strom, ktorý má v každom vrchole intervalový strom. Zdá sa to kus abstraktné?

Pozrime sa na obrázok:

Majme vrchol vo “veľkom” intervaláči, pokrývajúci interval \([a, b)\). Povedzme, že tieto intervaláče pokrývajú x-ovú súradnicu. V tomto vrchole je druhý intervaláč rovnakej veľkosti. Ten si v intervale \([c, d)\) pamätá hodnotu z políčok \([a, b)\times[c, d)\).

My chceme súčtový intervaláč, z ktorého dostaneme počet vrcholov v obdĺžniku, takže si tento “malý” intervaláč pamätá počet vrcholov v obdĺžniku s rohmi \((a, c)\) a \((b, d)\).

Update jedného políčka v intervaláči nám zaberie \(O(\log^2 n)\) času, keďže najskôr potrebujeme updatnúť \(O(\log n)\) “malých” intervaláčov po ceste. Podobne, query zaberie \(O(\log^2 n)\) času.

Zdá sa však, že tento veľký 2D intervaláč zaberie veľa miesta: má \(2n\) vrcholov, a ak je v každom jeden intervaláč zaberajúci \(O(n)\) pamäte, potrebujeme až \(O(n^2)\) pamäte! Už to začína znieť nerealizovateľne, avšak povšimnime si kontrast medzi pamäťovou a časovou zložitosťou: ak potrebujeme updatnúť \(n\) vrcholov, použijeme \(O(n\log^2 n)\) času, ale až \(O(n^2)\) pamäte! Teda veľa inicializovanej pamäte je vstutku zbytočnej. Čo s tým?

Môžeme použiť múdru, lenivú implementáciu intervaláča: každý vrchol (aj v “malom” intervaláči) má pointre (smerníky) na svoje dve deti (alebo NULL ak deti ešte neboli upravované). Ak príde query do vrchola a chcela by ísť do niektorého neexistujúceho dieťaťa, vrátime za daného potomka odpoveď nula. Ak príde update, ktorý by potreboval updatovať aj nejakého neexistujúceho potomka, potomka vytvoríme a pustíme update rekurzívne ďalej.

Takže vieme zaručiť, že nedostaneme asymptoticky horšiu pamäťovú zložitosť ako časovú zložitosť na update queries, teda \(O(n\log^2 n)\).

Už sa blížime k riešeniu otázky: koľko všetkých vrcholov leží v obdĺžniku?

Najskôr si predpripravíme takýto 2D intervalový strom a updatneme \(+1\) na políčka, kde ležia vrcholy.

Následne, pre každý obdĺžnik, povedzme s rohmi v \((x_1, y_1)\) a \((x_2, y_2)\), zavoláme query: ako v bežnom intervaláčovom hľadaní ideme po “veľkom” intervaláči, kým nie je rozsah x-súradníc vrcholu (povedzme že \([a, b)\)) podmnožina intervalu x-súradníc nášho obdĺžnika (teda \([x_1, x_2)\)). V takomto vrchole pokračujeme naše hľadanie do “menšieho” intervaláča, kde následne nájdeme počet vrcholov so súradnicami \(a \leq x < b\) a \(y_1 < y_2\).

Takto vieme rovnako ako v normálnom 1D intervaláči vyskladať celý obdĺžnik, a teda získame počet vrcholov ležiacich v obdĺžniku.

Avšak, nejako stále ignorujeme otázku, ako zistiť, či vrcholy na nejakej ceste ležia v obdĺžniku?

Leží cesta v obdĺžniku?

Ďalší krok v ceste za riešením je zistenie, koľko vrcholov z nejakej cesty leží v obdĺžniku.

Nápad je nasledovný: Použijeme perzistentný intervaláč, a to konkrétne tak, že keď sa pozrieme na intervaláč v konkrétnom čase, bude to súčtový intervaláč vrcholov na nejakej ceste od koreňa do vrchola. Poďme sa na to pozrieť bližšie:

Perzistentný 2D intervaláč

Cieľom je mať intervalový strom, v ktorom sa vieme pýtať query nielen do priestoru, ale aj v čase – teda otázky typu: aký je súčet na tomto obdĺžniku pred \(u\) updatmi?

Ako sa to dá robiť? Používame 2D intervaláč naprogramovaný pomocou pointerov. Vždy, keď sa vrchol má updatnuť, neuložíme zmenu priamo – miesto toho vytvoríme nový, updatnutý vrchol.

Pre lepšiu ilustráciu použime obrázok:

Pri updatnutí tretieho listu (pozície 3) vytvoríme nový list (zelenou). Následne updatujeme jeho rodiča (keďže sa vytvorilo nové, updatnuté dieťa). Na staré dieťa nazabúdame, starý rodičovský vrchol ostáva ako je, ale vytvárame nový zelený vrchol, ktorému ako deti dáme aktuálne verzie synov (teda ľavý zelený list a pravý čierny list). Následne ideme zas hore, a vytvoríme nový koreň, ktorého pointer do pravého syna ukazuje práve na náš nový zelený vrchol.

Keďže my máme intervaláče v intervaláčoch, musíme ešte domyslieť technické detaily, čo ako, keď robíme tieto updaty. Napríklad “malé” intervaláče máme uložené vo vrcholoch väčšieho intervaláča ako pointre, a pri každom update dostaneme nový pointer, na nový koreň “malého” intervaláča, ktorý potom uložíme v novom vrchole.

A nie je toto nejaké pomalé? Veď predsa vytvárame veľa nových vecí!

Ale keď sa nad tým zamyslíme, nie je ich v skutočnosti až tak veľa. Pre každý update updatneme \(O(\log n)\) vrcholov vo veľkom intervaláči a pre každý tento vrchol updatneme ešte \(O(\log n)\) vrcholov v malom intervaláči. Takže dokopy dostaneme zložitosť \(O(log^2n)\) času aj pamäte na jednu update query, čo je pomerne akceptovateľné.

Použitie perzistentného intervaláča

Ako tento perzistentný intervaláč použiť?

Začneme s prázdnym 2D perzistentným intervaláčom. Zakoreňme si strom a prehľadávajme ho DFSkom. Kedykoľvek prídeme do nového vrcholu, pridajme \(+1\) na jeho súradnicu v intervaláči. Kedykoľvek z vrcholu nadobro odídeme, pridajme \(-1\) na jeho súradnicu v intervaláči.

Takto, keď sme v akomkoľvek vrchole, aktuálny stav intervaláča (ten po poslednom update) je, že sú \(+1\) na všetkých predkoch vrchola (do tých sa už DFS dostalo, ale ešte ich neopustilo nadobro), ale zároveň, ak sme nejaký vrchol už navštívili, ale nie je predok, museli sme ho aj opustiť, takže na jeho súradnici je \(+1-1 = 0\). Ak sme nejaký vrchol ešte nenavštívili, intervaláč si preň pamätá \(0\) (resp. si nepamätá nič, keďže sme sa k updatovaniu súradnice ešte nedostali, ale pre to, ako intervaláč funguje, to je rovnaké, ako keby tam bola nula).

Takže keď chceme dostať stav, že jediné \(+1\) sú na súradniciach vrcholov na ceste z koreňa do nejakého vrchola \(v\), stačí si zobrať koreň intervaláča z updatu hneď po navštívení \(v\).

Už sa blížime ku koncu, ostávajú technické detaily.

A čo pre akúkoľvek cestu?

Akúkoľvek cestu v strome vieme rozdeliť na dve slížovité cesty od najbližšieho spoločného predka dole (pozri napríklad kuchárku).

Najbližšieho spoločného predka vieme nájsť napríklad v čase \(O(1)\) s predpočítaním \(O(n\log n)\).

Keď máme takto rozdelené cesty, pre každú cestu získame počet vrcholov v obdĺžniku zvlásť, a keďže LCA leží na oboch, odrátame \(1\), ak leží v obdĺžniku.

Ako to teda nájsť pre peknú slížovitú cestu z predka \(p\) do potomka \(v\)? Vieme nájsť koľko vrcholov je v obdĺžniku pre cestu z koreňa do \(v\). Chceli by sme odrátať tie vrcholy, ktoré ležia na ceste medzi koreňom a \(p\). Ale to vieme, zistíme koľko je vrcholov v obdĺžniku na ceste medzi koreňom a rodičom \(p\) (aby sme neodrátali \(p\)), a to odčítame od počtu vrcholov v obdĺžniku na ceste medzi koreňom a \(v\). A hurá, dostali sme, čo sme chceli.

A ako teda odpovedať na queries?

Poďme si to zrekapitulovať.

Dostaneme query vo forme dvoch vrcholov, \(a\) a \(b\), a zopár (\(k\)) obdĺžnikov. Obdĺžniky sa zaručene neprekrývajú, takže máme o jeden kameň na srdci menej.

Zistime najskôr, koľko je všetkých vrcholov v strome ležiacich v obdĺžnikoch (to vieme, obyčajným 2D intervaláčom) v \(O(k\log^2 n)\) čase.

Zistime, koľko vrcholov na ceste medzi \(a\) a \(b\) leží v obdĺžnikoch. Tiež to vieme zistiť v čase \(O(k\log^2 n)\).

Pochopiteľne, tieto dva údaje sa musia rovnať, inak kričíme NIE (inak by nejaký vrchol mimo cesty ležal v obdĺžniku).

Ak sa rovnajú, to stále nie je automatické áno: môže sa stať, že v obdĺžnikoch leží menej vrcholov z cesty, ako má. Ako toto overiť? Jednoducho, stačí nám navyše zistiť počet vrcholov na ceste a porovnať ho s počtom vrcholov z cesty ležiacich v obdĺžnikoch.

Počet vrcholov na ceste sa dá zistiť jednoducho: zapamätáme si výšku každého vrchola, a potom dĺžka cesty je:

\[v_a + v_b - 2v_\text{lca}\]

Kde \(v_a\) je výška \(a\), \(v_b\) je výška \(b\) a \(v_\text{lca}\) je výška najbližšieho spoločného predka. Tak, a toto nám dáva online odpoveď na query v \(O(k\log^2 n)\) čase. Na predpočítanie sme použili čas \(O(n\log^2 n)\) (na vybudovanie intervaláča a predpočítanie LCA, a teda celková časová zložitosť je \(O((n + q k_\text{max}) \log^2 n)\) a pamäťová \(O(n\log^2 n)\).

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node_1d {
  int xstart, xrange;
  node_1d *prvy, *druhy;
  int sum;
  
  node_1d(int N) {
    xstart = 0;
    xrange = N;
    sum = 0;
    prvy = NULL, druhy = NULL;
  }
  
  node_1d(int start, int range, int update_to, int change) {
    xstart = start;
    xrange = range;
    sum = change;
    if (range != 1) {
      int child_range = range / 2;
      if (update_to < child_range + start) {
        prvy = new node_1d(start, child_range, update_to, change);
        druhy = NULL;
      }
      else {
        prvy = NULL;
        druhy = new node_1d(start + child_range, child_range, update_to, change);
      }
    }
    else {
      prvy = NULL;
      druhy = NULL;
    }
  }
  
  node_1d(node_1d *previous, int update_to, int change) {
    if (previous -> xrange == 1) {
      xstart = previous -> xstart, xrange = previous -> xrange;
      prvy = NULL, druhy = NULL;
      sum = previous -> sum + change;
    }
    else {
      int child_range = previous -> xrange / 2;
      xrange = previous -> xrange, xstart = previous -> xstart;
      sum = previous -> sum + change;
      if (update_to < xstart + child_range) {
        if (previous -> prvy == NULL) prvy = new node_1d(xstart, child_range, update_to, change);
        else prvy = new node_1d(previous -> prvy, update_to, change);
        druhy = previous -> druhy;
      }
      else {
        if (previous -> druhy == NULL) druhy = new node_1d(xstart + child_range, child_range, update_to, change);
        else druhy = new node_1d(previous -> druhy, update_to, change);
        prvy = previous -> prvy;
      }
    }
  }
  
  int query(int z, int k) {
    if (xstart >= k || xstart + xrange <= z) return 0;
    if (z <= xstart && k >= xstart + xrange) return sum;
    return (prvy == NULL ? 0 : prvy->query(z, k)) + (druhy == NULL ? 0 : druhy -> query(z, k));
  }
};

struct node_2d {
  int ystart, yrange;
  node_1d *seg_tree;
  node_2d *prvy, *druhy;
  
  node_2d(int N) {
    ystart = 0;
    yrange = N;
    seg_tree = new node_1d(N);
    prvy = NULL, druhy = NULL;
  }
  
  node_2d(int start, int range, int to_x, int to_y, int change, int N) {
    ystart = start, yrange = range;
    seg_tree = new node_1d(0, N, to_x, change);
    if (range == 1) {
      prvy = NULL, druhy = NULL;
    }
    else {
      int child_range = range / 2;
      if (start + child_range > to_y) {
        druhy = NULL;
        prvy = new node_2d(start, child_range, to_x, to_y, change, N);
      }
      else {
        prvy = NULL;
        druhy = new node_2d(start + child_range, child_range, to_x, to_y, change, N);
      }
    }
  }
  
  node_2d(node_2d *prev, int to_x, int to_y, int change, int N) {
    yrange = prev -> yrange, ystart = prev -> ystart;
    seg_tree = new node_1d(prev -> seg_tree, to_x, change);
    if (yrange != 1) {
      int child_range = yrange / 2;
      if (ystart + child_range > to_y) {
        if (prev -> prvy == NULL) prvy = new node_2d(ystart, child_range, to_x, to_y, change, N);
        else prvy = new node_2d(prev -> prvy, to_x, to_y, change, N);
        druhy = prev -> druhy;
      }
      else {
        prvy = prev -> prvy;
        if (prev -> druhy == NULL) druhy = new node_2d(ystart + child_range, child_range, to_x, to_y, change, N);
        else druhy = new node_2d(prev -> druhy, to_x, to_y, change, N);
      }
    }
    else {
      prvy = NULL, druhy = NULL;
    }
  }
  
  int get_sum(int x1, int x2, int y1, int y2) {
    if (y1 >= ystart + yrange || y2 <= ystart) return 0;
    if (y1 <= ystart && y2 >= ystart + yrange) {
      int res = seg_tree -> query(x1, x2);
      return res;
    }
    return (prvy != NULL ? prvy -> get_sum(x1, x2, y1, y2) : 0) + (druhy != NULL ? druhy -> get_sum(x1, x2, y1, y2) : 0);
  }
  
};

struct persistent_2dsegment_tree {
  int N;
  vector<node_2d *> roots;
  
  persistent_2dsegment_tree(int n) {
    N = pow(2, ceil(log2(n)));
    roots.push_back(new node_2d(N));
  }
  
  int update(int x, int y, int change) {
    int kam = roots.size();
    roots.push_back(new node_2d(roots.back(), x, y, change, N));
    return kam;
  }
  
  int query_sum(int time_start, int time_end, int x1, int y1, int x2, int y2) {
    int end = roots[time_end] -> get_sum(x1, x2, y1, y2);
    int start = roots[time_start] -> get_sum(x1, x2, y1, y2);
    return end - start;
  }
};

void dfs_to_segtree(int v, int f, persistent_2dsegment_tree *segtree, vector<int> &Z, vector<vector<int> > &hrany, vector<int> &X, vector<int> &Y) {
  int id = segtree -> update(X[v], Y[v], 1);
  Z[v] = id - 1;
  for (int w : hrany[v]) {
    if (w == f) continue;
    dfs_to_segtree(w, v, segtree, Z, hrany, X, Y);
  }
  segtree -> update(X[v], Y[v], -1);
}

void dfs_euler(int v, int f, int h, vector<vector<int> > &hrany, vector<pair<int, int> > &euler, vector<int> &ID, vector<int> &H) {
  ID[v] = (euler.size());
  H[v] = h;
  euler.push_back({h, v});
  for (int w : hrany[v]) {
    if (w == f) continue;
    dfs_euler(w, v, h + 1, hrany, euler, ID, H);
    euler.push_back({h, v});
  }
}

struct rmq {
  int N;
  vector<vector<pair<int, int> > > R;
  
  rmq() {}
  
  rmq(int n, vector<pair<int, int> > &A) {
    N = n;
    int id = 0;
    int jump = 1;
    R.push_back(A);
    
    while (jump < n) {
      R.push_back(vector<pair<int, int> >(n));
      for (int i = 0; i < n; i ++) {
        R[id + 1][i] = min(R[id][i], (i + jump < n ? R[id][i + jump] : make_pair(N, N)));
      }
      id ++;
      jump *= 2;
    }
  }
  
  int query(int a, int b) {
    if (a > b) swap(a, b);
    int id = log2(b - a);
    return min(R[id][a], R[id][b - (1 << id)]).second;
  }
};

struct checker {
  int n;
  vector<vector<int> > hrany;
  vector<int> X, Y, Z, H, ID;
  persistent_2dsegment_tree *segtree;
  persistent_2dsegment_tree *all;
  int ind;
  rmq R;
  
  checker(int n, vector<vector<int> > &hrany, vector<int> &xcoor, vector<int> &ycoor): n(n), hrany(hrany), X(xcoor), Y(ycoor), segtree(new persistent_2dsegment_tree(n)), all(new persistent_2dsegment_tree(n)) {
    Z.resize(n);
    ID.resize(n);
    H.resize(n);
    vector<pair<int, int> > euler;
    dfs_to_segtree(0, -1, segtree, Z, hrany, X, Y);
    dfs_euler(0, -1, 0, hrany, euler, ID, H);
    R = rmq(2 * n - 1, euler);
    
    for (int i = 0; i < n; i ++) {
      ind = all -> update(X[i], Y[i], 1);
    }
    
  }
  
  bool check(int a, int b, int k, vector<int> x1, vector<int> y1, vector<int> x2, vector<int> y2) {
    for (int i = 0; i < k; i ++) {
      x1[i] --;
      y1[i] --;
    }
    
    int ida = ID[a], idb = ID[b];
    int lca = (a == b ? a : R.query(ida, idb));
    
    int count_in = 1 + (H[a] - H[lca]) + (H[b] - H[lca]);
    int count = 0;
    
    for (int i = 0; i < k; i ++) {
      int in_all = all -> query_sum(0, ind, x1[i], y1[i], x2[i], y2[i]);
      int path_in = segtree -> query_sum(Z[lca], Z[a] + 1, x1[i], y1[i], x2[i], y2[i]);
      
      path_in += segtree -> query_sum(Z[lca], Z[b] + 1, x1[i], y1[i], x2[i], y2[i]);
      
      
      if (x1[i] <= X[lca] && x2[i] > X[lca] && y1[i] <= Y[lca] && y2[i] > Y[lca]) {
        path_in --;
      }
      if (in_all != path_in) return false;
      count += path_in;
    }
    return (count == count_in);
  }
  
};

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  vector<vector<int> > hrany(n);
  vector<int> X, Y;
  
  for (int i = 0; i < n; i ++) {
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    X.push_back(x - 1);
    Y.push_back(y - 1);
  }
  
  for (int i = 0; i < n - 1; i ++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    a --, b --;
    hrany[a].push_back(b);
    hrany[b].push_back(a);
  }
  checker C(n, hrany, X, Y);
  
  int q;
  cin >> q;
  
  for (int i = 0; i < q; i ++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    a --, b --;
    int k;
    cin >> k;
    vector<int> x1(k), x2(k), y1(k), y2(k);
    for (int j = 0; j < k; j ++) {
      cin >> x1[j] >> y1[j] >> x2[j] >> y2[j];
    }
    cout << (C.check(a, b, k, x1, y1, x2, y2) ? "OK" : "NIE") << endl;
  }
}

 1. a veru môže↩︎

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.