Zadanie

Kleofáš sa rád hrá s číslami. Na matfyzáka by sa to aj celkom patrilo. Preto sa už dlho tešil, ako si v zimnom semestri zapíše numeriku a začne sa na nej oddávať šťastnému rátaniu, pričítavaniu, odčítavaniu a iterovaniu vzorcov pri riešení diferenciálnych rovníc – no proste samým úžasným veciam.

Ani numerika však Kleofáša neuspokojila. Stále bol akýsi nesvoj. Nemal pocit absolútneho naplnenia svojej bezhraničnej číselnej zvedavosti. Veci mu nedávali zmysel. Videl čísla a nevedel čo znamenajú. Nevedel, čo sa mu snažia povedať. Nevedel z nich získať poznanie. Vrcholom bolo, keď začal v číslach aj snívať. Začali sa mu totiž snívať dlhé číselné postupnosti. Vtedy sa Kleofáš rozhodol, že vyhľadá pomoc odborníka. Sadol za internet a o chvíľu mal dohodnuté stretnutie s numerologičkou 83470u.

83474 mu povedala nasledovné múdrosti: Každé číslo niečo znamená. To, čo dané číslo znamená, sa dá určiť z jeho cifier. Traktor. Každý si je strojcom svojho šťastia a vyberá si, čo sa mu stane. Rovnaké šťastie znamená, že sa porušil metrix. Čím viac možností, tým viac abibash.

Kleofáš síce nerozumel ani slovo, ale rozhodol sa, že tomu bude veriť a pokúsil sa 83471n3 slová nejako interpretovať. Každé číslo asi bude znamenať nejakú udalosť, ktorá sa mu udeje. To, aká bude, sa dá určiť z cifier daného čísla. Všetci vedia, že najšťastnejšie číslo je 47. Šťastné cifry teda musia byť štvorka a sedmička. No a úplne šťastné udalosti teda budú zodpovedať takým číslam, ktorých úplne každá cifra je štvorka alebo sedmička.

Kleofášov život ešte nie je jednoznačne určený. Vie si vybrať, ktorých \(k\) spomedzi \(n\) udalostí, ktoré sa mu prisnili, sa mu naozaj stane. Určite však nechce, aby sa mu stali dve rovnaké šťastné udalosti, lebo by tým pokazil metrix. (Nech už to znamená, čo chce.) Abibash? Jasné, že Kleofáš chce byť čo najviac abibash! (Nech už to znamená, čo chce.)

Úloha

Prirodzené čísla delíme na šťastné a ostatné. Šťastné sú tie, ktorých každá cifra je 4 alebo 7.

Kleofáš má postupnosť \(n\) prirodzených čísel a tiež číslo \(k\). Zo svojej postupnosti chce vybrať presne \(k\)-prvkovú podpostupnosť. Vo vybranej postupnosti sa nesmú vyskytovať dve rovnaké šťastné čísla.

Vašou úlohou je zistiť, koľkými spôsobmi môže Kleofáš vybrať vyhovujúcu \(k\)-prvkovú podpostupnosť.1 Dva spôsoby považujeme za rôzne, ak vyberieme prvky na rôznych indexoch, bez ohľadu na to, aké majú hodnoty.

Formát vstupu

V prvom riadku vstupu sú prirodzené čísla \(n\) a \(k\). Platí \(1 \leq k \leq n \leq 10^5\). Číslo \(n\) udáva počet čísel, ktoré sa Kleofášovi snívali a číslo \(k\) je počet čísel, ktoré z nich chce Kleofáš vybrať.

V druhom riadku je postupne \(n\) kladných celých čísel, ktoré sa Kleofášovi snívali. Každé z nich je menšie ako \(10^9\).

Formát výstupu

Vypíšte jeden riadok a v ňom jedno celé číslo: počet spôsobov ktorými vie Kleofáš vybrať vyhovujúcu podpostupnosť. Keďže toto číslo môže byť veľmi veľké, vypočítajte a vypíšte ho modulo \(10^9+7\).

Príklady

Input:

5 2
7 7 3 7 77

Output:

7

Existuje desať možností ako vybrať 2-prvkovú podpostupnosť danej postupnosti. Z nich však tri nevyhovujú, lebo obsahujú dve rovnaké šťastné udalosti. Vyhovujúcich výberov je teda len \(10-3 = 7\).

Input:

5 3
3 7 77 7 77

Output:

4

Tu si Kleofáš musí vybrať udalosť 3, jednu z dvoch udalostí 7 a jednu z dvoch udalostí 77.

Input:

34 17
14 14 14 ... 14 14 14

Output:

333606206

V tomto príklade vstupu je v druhom riadku postupnosť 34 štrnástok. Číslo 14 nie je šťastné. Kleofáš si teda môže vybrať ako svoju podpostupnosť ľubovoľných 17 prvkov danej postupnosti. Všimnite si, že počet možných výberov je veľký, a že vypísaná odpoveď je rovná zvyšku, ktorý tento počet dáva po delení \(1\,000\,000\,007\).


 1. A teda zistiť, ako veľmi je Kleofáš abibash. (Nech už to znamená, čo chce.)

Skoro riešenie

Najprv si úlohu zjednodušme. Čo by sa stalo, keby sme nemali šťastné čísla? Potom by sme vedeli spočítať, koľkými spôsobmi sa dá vybrať \(k\) čísel zo skupiny \(n\) čísel. Je to takzvané kombinačné číslom \[ {{n} \choose {k}} = \frac{n!}{k!(n-k!)}\]

Čo teraz s tými nešťastnými šťastnými číslami?

Zabudnime na chvíľu na čísla, ktoré nie sú šťastné a zoberme si len tie, ktoré obsahujú štvorky a sedmičky. Nech ich je dokopy \(S\). Koľkými spôsobmi vieme z tejto postupnosti \(S\) čísel vybrať \(k\) prvkovú množinu tak, aby tam nebolo žiadne číslo dvakrát? Odpoveď vieme zistiť dynamickým programovaním.

Usporiadajme si šťastné čísla bez duplikátov do postupnosti \(s_1, s_2, \dots, s_m\). Nech je šťastné číslo \(s_i\) na vstupe \(p_i\)-krát. Do tabuľky s rozmermi \(D[m+1][k+1]\) si na políčku \(D[i][j]\) vyrátame, koľkými spôsobmi vieme vybrať množinu obsahujúcu \(j\) prvkov ak používame len šťastné čísla \(s_1, \dots , s_i\) a každé šťastné číslo sa môže vo vybranej množine objaviť najviac raz. Pri rátaní \(D[i][j]\) máme vždy dve možnosti. Ak sme \(s_i\) nevložili do vybranej množiny, tak máme toľko možností, ako pre \(i-1\) čísel a veľkosť množiny \(j\). Ak sme ale \(s_i\) vložili do množiny, tak sme si mohli vybrať jedno z \(p_i\) čísel, ktoré majú hodnotu \(s_i\) a jednu množinu veľkosti \(j-1\), ktorá sa opäť skladá z prvých \(i-1\) čísel. Toto zapíšeme vzorcom: \[D[i][j] = D[i-1][j] + p_i \cdot D[i-1][j-1]\]

V našom dynamickom programovaní zistíme hodnoty \(m \cdot k\) stavov a každý vypočítame v konštantnom čase, takže časová zložitosť bude \(O(mk)\).

Posledné, čo si musíme uvedomiť, je, že počet rôznych šťastných čísel na vstupe, teda hodnota \(m\), je malý. Zhora ho môžeme odhadnúť číslom \(2^{10}-2\), čo je počet všetkých, najviac 9-ciferných štastných čísel. Takisto, aj keď podľa zadania je \(k\) veľké až \(100\,000\), tak v našom dynamickom programovaní sa nám neoplatí skúšať \(k\) väčšie ako \(m\). Z každého šťastného čísla totiž môžeme zobrať najviac jedno. Časová zložitosť bude teda \(O(m^2)\) a keďže \(m\) je rádovo \(1\,000\), takéto riešenie sa nám v pohode zmestí do časového aj pamäťového limitu.

Stačí už len spojiť tieto dve myšlienky a máme úlohu teoreticky vyriešenú. Pre každé \(l\leq m\) vyrátame, koľkými spôsobmi vieme vybrať postupnosť dlhú \(k-l\) len z nie šťastných čísel (čo je kombinačné číslo) a postupnosť dlhú \(l\) zo šťastných čísel (čo je číslo z našej dynamiky). Tieto dve čísla vynásobíme, výsledok sčítame cez všetky \(l\) a máme riešenie.

Kombinačné čísla v modulárnej aritmetike

Nakoľko sú čísla veľké a stačí nám výsledok modulo \(10^9+7\), potrebujeme (chceme (musíme)) používať modulárnu aritmetiku. Konkrétne vieme, že \((a + b) \bmod P = (a \bmod P) + (b \bmod P)\) a \((a \cdot b) \bmod P = (a \bmod P)\cdot (b \bmod P)\). Problém ale je, že potrebujeme rátať veľké kombinačné čísla, v ktorých sa delí. Teda by sme chceli vedieť, koľko je

\[ \frac{a}{b} \bmod P \]

Na pomoc príde Malá Fermatova veta1, ktorá hovorí, že ak je \(P\) prvočíslo (čo číslo \(10^9+7\) je) a \(b\) je ľubovoľné číslo, tak \(b^{P-1}=1 \bmod P\). Keď túto rovnicu vynásobíme číslom \(a\) a predelíme \(b\), dostaneme:

\[ \frac{a}{b} \bmod P = a \cdot b^{P-2} \bmod P \]

To znamená, že delenie sme si nahradili násobením, ktoré vieme modulovať priebežne, vďaka vyššie spomenutému vzťahu. Číslo \(b^{P-2} \bmod P\) sa inak nazýva inverzný prvok k číslu \(b\).

Predposledná vec, ktorú potrebujeme na riešenie, je rýchle umocňovanie, aby sme hodnotu \(b^{P-2}\) stihli zrátať. Hlavná myšlienka tohto algoritmu je, že ak chceme vypočítať hodnotu \(x^{2y}\), tak nám stačí vypočítať číslo \(x^{y}\), a to umocniť na druhú. Pokiaľ by sme chceli vypočítať \(x^{2y+1}\), tak opäť vypočítame \(x^{y}\), umocníme na druhú a výsledok ešte raz vynásobíme \(x\). Samozrejme, všetky operácie robíme modulo \(P\).

Túto ideu samozrejme aplikujeme rekurzívne, takže pri počítaní \(x^y\) budeme rátať niečo štýlu \(x^{y/2}\), čím dostaneme algoritmus, ktorý umocňuje s časovou zložitosťou \(O(\log(y))\), keďže zakaždým sa exponent, ktorý potrebujeme vyrátať zmenší na polovicu.

Na rátanie kombinačných čísel si teda dopredu predpočítame všetky faktoriály do poľa \(F[\,]\) a k nim si vypočítame inverzné prvky, ktoré si uložíme do poľa \(FI[\,]\). Následne vieme, že

\[{{n} \choose {k}} = F[n]\cdot FI[k] \cdot FI[n-k]\]

Zložitosť

Úspešným zvládnutím všetkých týchto vecí dostaneme správne a dostatočne rýchle riešenie. Zostáva už len odhadnúť časovú zložitosť. Nech \(m\) je počet rôznych šťastných čísel vo vstupnej postupnosti. Potom dynamické programovanie zaberie čas \(O(m^2)\). Predrátanie si hodnôt \(p_i\), ktoré počas neho potrebujeme nám pri použití štruktúry map zaberie čas \(O(n\log m)\).

Naviac si potrebujeme predrátať všetky faktoriály, čo zaberie čas \(O(n)\). No a pri postupnom skúšaní hodnoty \(l\) potrebujeme pre každú z \(m\) možností vyrátať jedno kombinačné číslo v čase \(O(\log(P))\), čo nám pridá zložitosť \(O(m\log P)\).

Keď to dáme všetko dokopy, dostaneme zložitosť \(O(n\log m + m^2 + m\log P)\). Pamäťová zložitosť bude \(O(n+m^2)\), ale ak by sme si v našej dynamike pamätali len posledné dva riadky, dostali by sme zložitosť \(O(n+m)\).

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<map>
using namespace std;
#define For(Q,W) for(long long Q=0; Q<W; Q++)

typedef long long LLD;

LLD PRIME = 1000000007;
LLD faktorial[1000000];

LLD power(LLD a, LLD b){ // umocnovanie
  if(b == 0ll) return 1ll;
  if(b == 1ll) return a;
  LLD pom = power(a, b/2ll);
  if(b%2ll == 0ll) return (pom * pom) % PRIME;
  else return (((pom * pom) % PRIME) * a) % PRIME;
}

LLD inv(LLD x){ // ratanie inverzneho prvku
  return power(x, PRIME-2ll);
}

LLD choice(LLD a, LLD b){ // ratanie kombinacneho cisla
  return (faktorial[a] * inv((faktorial[b] * faktorial[a-b]) % PRIME)) % PRIME;
}

bool is_lucky(LLD x){ // zistime, ci je cislo stastne
  while(x>0){
    if (x%10 != 4 && x%10 != 7) return false;
    x = x/10;
  }
  return true;
}

LLD min(LLD a, LLD b){ // lebo klasicke C++ nema min na long longoch
  if(a<b) return a;
  else return b;
}

int main(){
  faktorial[0]=1ll;
  For(i, 1000000-1) // predratame si faktorial
    faktorial[i+1] = (faktorial[i]*(i+1)) % PRIME; 
  map<LLD, LLD> mapa;
  LLD n, k;
  cin >> n >> k;
  LLD pole[n];
  For(i, n) cin >> pole[i];

  LLD unlucky =0;
  For(i, n){ // stacia nam pocty jednotlivych stastnych cisel
    if (is_lucky(pole[i])){
      if(mapa.count(pole[i])==0){
        mapa[pole[i]]=1;
      }
      else{
        mapa[pole[i]]+=1;
      }
    }
    else unlucky+=1;
  }

  LLD D[mapa.size()+1];
  For(i, mapa.size()+1) D[i]=0;
  D[0] = 1;
  for (map<LLD, LLD>::iterator it=mapa.begin(); it!=mapa.end(); ++it){ // dynamika
    for(LLD i=mapa.size(); i>0; i--){
      D[i] = (D[i] + D[i-1] * it->second) % PRIME;
    }
  }

  LLD ans = 0;
  For(i, min(k+1, unlucky+1)){ // spocitame pre jednotlive pocty nie stastnych
    if(k-i <= mapa.size())
      ans += choice(unlucky, i) * D[k-i];
    ans = ans%PRIME;
  }
  cout<<ans<<endl;
  return 0;
}

 1. Kuk wikipédia

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.