Zadanie

Myslíte si, že programovanie v skutočnej softvérovej firme bude jednoduché? Syseľ si to myslel tiež. Postupne si však uvedomuje, ako veľmi sa mýlil.

Syseľ je zamestnaný vo firme Kontra Systémové Programy a na vlastnej koži zažíva, čo je to život programátora z povolania. Každé ráno sa mu vo dverách objaví šéf a hromovým hlasom zvolá všetky nové požiadavky, ktoré by mal Syseľ splniť.

Jedno ráno príde a zahuláka: “Nech sú tie tlačidlá oblejšie! Nech to načítavanie trvá trochu dlhšie, veď to vyzerá, ako keby ten program nič nerobil! Prečo to vôbec nepadá?”. A zvyšok dňa Syseľ tvrdo maká, aby vyhovel šéfovým požiadavkám. Na druhý deň šéf rozcapí dvere a zručí: “Prečo sú tie tlačidlá také oblé? To načítavanie aj niekedy skončí? V tom programe sa nedá robiť! Každú chvíľu padá!”. A zvyšok dňa Syseľ znova tvrdo maká, aby vyhovel novým šéfovým požiadavkám. Najhoršie je, že Syseľ nemôže prepisovať kód, ktorý už je napísaný. To by potom budilo dojem, že šéfove požiadavky neboli konzistentné. Môže len na koniec dopisovať ďalšie a ďalšie riadky. Celý kód potom vyzerá ako veľká guľa bahna, má tisíce riadkov, ale šéf je spokojný!

Sysľov kolega Roman na tom nie je o nič lepšie. Roman určuje, akým číslom bude označená nová verzia Sysľovej aplikácie. Podobne ako sa predlžuje Sysľov program, toto číslo sa musí každý deň predĺžiť o jednu cifru, pričom jeho začiatok sa už nesmie meniť. Naviac, každé ráno si šéf zmyslí, čím má byť toto číslo deliteľné.

V minulosti šéf postupne vyberal čísla 1, 2, 3, 4, … avšak pri verzii 3608528850368400786036725 sa nedalo pokračovať ďalej1 a šéf musel zastaviť vývoj aplikácie.

Pri novej aplikácii si šéf dáva väčší pozor a vyberá len čísla z rozsahu 1 až 10 a čísla nevyberá postupne zaradom, ale náhodne. No a Roman musí celé dni počítať správnu verziu programu. Vedeli by ste mu s tým pomôcť?

Úloha

Dostanete postupnosť \(n\) celých čísel v rozsahu \(1\)\(10\) – zoznam šéfových požiadaviek pre jednotlivé dni. Vypočítajte číslo, o ktorom pre všetky \(i\) od \(1\) po \(n\) platí, že číslo, ktoré vznikne spojením prvých \(i\) cifier tohto čísla je deliteľné \(i\)-tou šéfovou požiadavkou.

Ak je možností viacero, nájdite najmenšie z vyhovujúcich čísel.

Formát vstupu

Na prvom riadku sa nachádza číslo \(2 \leq n \leq 200\,000\) – počet šéfových požiadaviek. Na druhom riadku sa nachádza \(n\) medzerami oddelených čísel \(p_i\) – šéfove požiadavky. Platí, že \(1 \leq p_i \leq 10\). Čiastočné body samozrejme dostanete, aj keď vyriešite úlohu pre malé \(n\leq 9\), \(n\leq 18\), \(n\leq 100\), \(n\leq 10\,000\) alebo \(n\leq 100\,000\).

Formát výstupu

Vypíšte jeden riadok, a na ňom jediné číslo – najmenšie \(n\)-ciferné číslo \(c\) také, že ak zoberieme prvých \(i\) cifier z čísla \(c\), tak takéto číslo bude deliteľné požiadavkou \(p_i\).

Mimochodom, \(n\)-ciferné číslo pre \(n \geq 2\) nemôže mať prvú cifru nulu.

Príklad

Input:

10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Output:

1020005640

Odpoveď, bohužiaľ, nemôže byť prvých 10 cifier Romanovho skvelého čísla (3608528850), pretože to nie je najmenšie možné číslo vyhovujúce požiadavkám.

Input:

7
3 9 7 5 6 7 4

Output:

3640212

Input:

13
9 4 7 8 2 3 7 4 9 7 2 3 4

Output:

9240000035012

 1. Toto číslo je skvelé preto, že každé číslo pozostávajúce z jeho prvých \(k\)-cifier je deliteľné \(k\). Napríklad 3608528850368 je deliteľné číslom 13, celé číslo je deliteľné 25. Dlhšie číslo s touto vlastnosťou neexistuje.

Táto úloha sa dala riešiť viacerými spôsobmi. Ukážeme si výhody a nevýhody riešení, ktoré ste submitovali. Prvé z nich je nedostatočné, druhé vtipné ale správne, a tretie je správne a elegantné.

Hlavná myšlienka za všetkými riešeniami je nasledovná: postupne vypočítať výsledok po jednotlivých cifrách. To znamená, že najprv si vygenerujeme jednociferné číslo, ktoré spĺňa prvú požiadavku, potom k nemu pridáme ďalšiu cifru tak, aby spĺňalo druhú požiadavku, a tak ďalej. Týmto spôsobom postupne splníme všetky požiadavky, a keďže tie požadujú len deliteľnosť číslom od \(1\) po \(10\), tak sa nikdy nestane, že by nebolo možné požiadavku splniť. Toto tvrdenie si neskôr dokážeme.

Teraz sa postupne pozrieme na všetky spomínané riešenia.

Skúšanie cifry

Toto je najjednoduchšie riešenie. Výsledok máme uložený v číselnej premennej a vždy, keď dostaneme novú požiadavku, pridáme k nemu novú cifru tak, aby sme požiadavku splnili.

Urobíme to tak, že budeme postupne skúšať všetky cifry od \(0\) po \(9\). Cifru pridáme k výsledku tak, že ho vynásobíme desiatimi a pripočítame cifru. Pridáme prvú (najmenšiu) cifru, ktorá spraví výsledok deliteľný číslom z požiadavky.

n = int(input())

vysledok = 0

# postupne spracujeme všetky požiadavky
# input().split() načíta riadok vstupu a rozdelí ho podľa medzier
for poziadavka in input().split():
  poziadavka = int(poziadavka)

  # vyskúšame všetky cifry
  for cifra in range(0, 9+1):

    # prvá cifra nemôže byť nula, preto musíme tento prípad ošetriť
    if vysledok == 0 and cifra == 0:
      continue

    # pridáme cifru na koniec výsledku
    novy_vysledok = vysledok * 10 + cifra

    # ak je to deliteľné číslom z požiadavky, pridáme túto cifru
    if novy_vysledok % poziadavka == 0:
      vysledok = novy_vysledok
      break

print(vysledok)

Jedna nevýhoda tohoto riešenia je zjavná: požiadaviek na vstupe môže byť až \(200\,000\). Keďže počet cifier výsledného čísla sa rovná počtu požiadaviek, tak je jasné, že ukladať si výsledok v číselnej premennej nie je veľmi dobrý nápad. Ani do 64-bitovej premennej (napríklad long long int v C++) sa nezmestí viac ako 20-ciferné číslo.

Samozrejme, máme tu Python, a v ňom sú predsa číselné premenné neobmedzené, nie? Áno, ale zistiť zvyšok po delení sedmičkou \(200\,000\) cifernému číslu dá zabrať aj Pythonu a program nestihne vypočítať výsledok v časovom limite.

Takéto riešenie mohlo dostať najviac \(4\) body.

Zložitosť

V tomto riešení \(n\)-krát počítame zvyšky po pridaní každej možnej cifry. Počítanie zvyšku po delení má časovú zložitosť \(O(n)\)1, kde \(n\) je počet cifier čísla, z ktorého robíme zvyšok. Ostatné operácie, ktoré v programe robíme nemajú časovú zložitosť horšiu ako \(O(n)\).

Preto je časová zložitosť tohoto programu \(O(n \cdot 10 \cdot n)\), čo sa rovná \(O(n^2)\).

Keďže si uchovávame celé výsledné číslo a toto číslo má na konci \(n\) cifier, na jeho uloženie potrebujeme \(O(n)\) pamäte.

“Orlojové” riešenie

Z predchádzajúceho riešenia je jasné, že potrebujeme vymyslieť niečo lepšie. Slabina spomínaného riešenia je v tom, že zakaždým potrebujeme vypočítať zvyšok po delení celého výsledku, čo, okrem iného, spôsobuje zlú časovú zložitosť.

Jednoduchým vylepšením bude, že si o našom výsledku budeme pamätať nejaké informácie, aby sme rýchlo vedeli vypočítať zvyšok po delení. V riešení, ktoré viete vymyslieť na základe toho, čo ste sa učili na hodinách matematiky, si môžeme pamätať takéto informácie:

 • paritu, pre deliteľnosť \(2\)
 • ciferný súčet, pre deliteľnosť \(3\), \(9\)
 • posledné trojčíslie, pre deliteľnosť \(4\), \(5\), \(8\), \(10\)
 • deliteľnosť \(6\) sa dá odvodiť z deliteľnosti \(2\) a \(3\)
 • zvyšok po delení \(7\), pre deliteľnosť \(7\)

Keď si pamätáme tieto informácie, výsledok vieme generovať po cifrách tak, že postupne vyskúšame všetky cifry od \(0\) po \(9\) a na základe týchto informácii zistíme, či bude výsledok po pridaní danej cifry deliteľný číslom z požiadavky. Ak bude, tak cifru vypíšeme a aktualizujeme všetky tieto informácie.

# kód tohto programu nemusíte čítať, stačí, ak kriticky zhodnotíte jeho eleganciu

n = int(input())

vysledok = []

parne = True
ciferny_sucet = 0
posledne_trojcislie = 0
zvysok_po_7 = 0

for poziadavka in input().split():
  poziadavka = int(poziadavka)

  for cifra in range(0, 9+1):
    if len(vysledok) == 0 and cifra == 0:
      continue

    # vypočítame si, aké by boli všetky informácie, keby sme použili danú cifru
    nove_parne = cifra % 2 == 0
    novy_ciferny_sucet = (ciferny_sucet + cifra) % 9 # potrebujeme len jeho zvyšok po delení 3 a 9
    nove_posledne_trojcislie = (posledne_trojcislie * 10 + cifra) % 1000
    novy_zvysok_po_7 = (zvysok_po_7 * 10 + cifra) % 7

    # je nové číslo deliteľné číslom z požiadavky?
    dobra_cifra = False

    if poziadavka == 1:
      dobra_cifra = True
    elif poziadavka == 2:
      dobra_cifra = nove_parne
    elif poziadavka == 3:
      dobra_cifra = novy_ciferny_sucet % 3 == 0
    elif poziadavka == 4:
      dobra_cifra = nove_posledne_trojcislie % 4 == 0
    elif poziadavka == 5:
      dobra_cifra = nove_posledne_trojcislie % 5 == 0
    elif poziadavka == 6:
      dobra_cifra = nove_parne and novy_ciferny_sucet % 3 == 0
    elif poziadavka == 7:
      dobra_cifra = novy_zvysok_po_7 == 0
    elif poziadavka == 8:
      dobra_cifra = nove_posledne_trojcislie % 8 == 0
    elif poziadavka == 9:
      dobra_cifra = novy_ciferny_sucet % 9 == 0
    elif poziadavka == 10:
      dobra_cifra = cifra == 0

    if dobra_cifra:
      vysledok.append(cifra)

      parne = nove_parne
      ciferny_sucet = novy_ciferny_sucet
      posledne_trojcislie = nove_posledne_trojcislie
      zvysok_po_7 = novy_zvysok_po_7

      break

# nasledujúci príkaz vypíše vypočítané cifry výsledku pospájané do jedného reťazca
# funkcia str.join(values) vytvorí nový string tak, že string str postrká medzi všetky hodnoty values
# náš zoznam obsahuje inty, teda ich musíme najprv skonvertovať funkciou map
print(''.join(map(str, vysledok)))
Zložitosť

Keďže premenné, v ktorých si udržujeme vyššie popísané informácie dosahujú maximálne hodnoty nezávislé od veľkosti vstupu, tak práca s nimi je v konštantnom čase. Keďže musíme spracovať všetkých \(n\) požiadaviek, tak časová zložitosť je \(O(n)\).

Cifry výsledku môžeme vypisovať postupne, jednu po druhej, bez toho, aby sme si ich ukladali, teda pamäťová zložitosť môže byť až konštantná, \(O(1)\)2.

Zvyšky – pôjde to aj jednoduchšie

Predošlé riešenie som nazval “orlojové”, lebo je zbytočne zložité. Pamätáme si 4 odlišné informácie a implementácia tohto riešenia obsahuje množstvo if - else alebo case príkazov – špeciálne prípady, v ktorých sa dá ľahko pomýliť.

Skúsme teda zjednodušiť myšlienku a tým aj implementáciu. Pre deliteľnosť sedmičkou sme si pamätali zvyšok po delení sedmičkou… A nedá sa to tak spraviť pre všetky cifry? Áno, dá! V tomto jednoduchšom riešení si budeme pamätať zvyšky po delení všetkými číslami od \(1\) po \(10\). Pre novú požiadavku skúsime postupne pridávať novú cifru, a vyberieme najmenšiu vyhovujúcu. V predošlom riešení tak stačí nahradiť if - else príkazy jedným for-cyklom a namiesto počítania 4 špecifických premenných spočítame v jednom for-cykle nové zvyšky po delení číslami \(1\)\(10\), uložené v poli.

n = int(input())

vysledok = []

# v zozname si pamätáme zvyšky po všetkých číslach od 1 po 10
zvysok = [0] * 11 

for poziadavka in input().split():
  poziadavka = int(poziadavka)

  cifra = None

  # ošetríme prvú cifru
  if len(vysledok) == 0:
    cifra = poziadavka

  # zistíme, akú cifru potrebujeme pridať
  else:
    for i in range(0, 9+1):
      if (zvysok[poziadavka] * 10 + i) % poziadavka == 0:
        cifra = i
        break

  vysledok.append(cifra)

  # aktualizujeme všetky zvyšky
  for i in range(1, 10+1):
    zvysok[i] = (zvysok[i] * 10 + cifra) % i

print(''.join(map(str, vysledok)))
Zložitosť

S časovou zložitosťou je to v tomto riešení rovnaké ako v prechádzajúcom, “orlojovom”. Máme pole s konštantnou veľkosťou, ktorého prvky môžu nadobúdať len ohraničené hodnoty, nezávislé od \(n\). Práca s nimi je teda v konštantnom čase, a keďže spracúvame všetky požiadavky, tak celková časová zložitosť je \(O(n)\).

Pamäťová zložitosť je na tom rovnako, ako v prechádzajúcom riešení, ak by sme cifry vypisovali jednu po druhej, bola by konštantná, \(O(1)\), ale keďže to kvôli výkonu nerobíme, tak je lineárna, \(O(n)\).

Počítanie namiesto skúšania možností

Na záver si môžeme uvedomiť, že keď poznáme zvyšky po delení všetkými potrebnými číslami, už nepotrebujeme skúšať všetky cifry. Potrebnú cifru vieme vypočítať!

Výpočtom ďalšej cifry tiež dokážeme, že pre ľubovoľné číslo a ľubovoľnú požiadavku existuje cifra, ktorú vieme pridať. Toto tvrdenie sme využívali vo všetkých predošlých úvahách, no neboli sme presvedčení o tom, že skutočne platí.

Čo musí spĺňať cifra, ktorú chceme pridať? Výsledok po pridaní tejto cifry musí byť deliteľný číslom z požiadavky. Musí teda platiť, že nový zvyšok po delení číslom požiadavky sa rovná nule. Ak \(Z_i\) je zvyšok doteraz napísaného čísla po delení \(i\), \(p\) je požiadavka a \(c\) je cifra, ktorú pridávame, tak musí platiť toto:

\[ (Z_p \cdot 10 + c) \bmod p = 0 \]

Z tohto vzorca si jednoducho odvodíme, ako vypočítať želanú cifru:

\[ c = (- Z_p \cdot 10) \bmod p \]

Ak by ste mali vy alebo váš programovací jazyk problém počítať zvyšky záporných čísel, môžeme si uvedomiť, že \((- Z_p \cdot 10) \bmod p = (p \cdot 10 - Z_p \cdot 10) \bmod p\).

Iný spôsob, ako sa dopracovať k \(c\) je pouvažovať: Doteraz napísané číslo má zvyšok \(Z_p\). Po pridaní cifry 0 bude mať zvyšok \((Z_p \cdot 10) \bmod p\). O koľko potrebujeme zväčšiť pridanú cifru, aby sme zvyšok \((Z_p \cdot 10) \bmod p + c\) dostali na nulu? Jednoducho o \(p - (Z_p \cdot 10) \bmod p\). Ak však \((Z_p \cdot 10) \bmod p = 0\), nechceme pridať cifru \(p\), ale cifru \(0\) a to dosiahneme takto ďalším zmodulovaním \(p\):

\[ c = (p - (Z_p \cdot 10) \bmod p) \bmod p \]

Počítanie novej cifry nám prinesie len zrýchlenie o konštantu, no dôležitá je myšlienka, že nová cifra sa vždy dá pridať. Ak by napríklad mohla byť požiadavka \(11\), mohli by sme sa dostať do situácie, že doteraz napísané číslo má \((Z_{11} \cdot 10) \bmod 11 = 1\). V takomto prípade by žiadna cifra výsledný zvyšok nedotiahla na nulu.

Optimalizované zvyšky

Riešenie so zvyškami je úplne dobré. Avšak, ak sme veľkí fajnšmekri, môžeme riešenie ešte raz konštantne zrýchliť. Nemusíme si zvyšky pamätať jednotlivo v zozname, stačí, ak si budeme pamätať zvyšok po najmenšom spoločnom násobku čísel \(1\)\(10\) a z toho si vždy vieme vypočítať každý potrebný zvyšok. Takéto riešenie dáva v Pythone dvakrát až trikrát lepšie časy než riešenie s poľom zvyškov.

nasobok = 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 5 * 7

n = int(input())
vysledok = []

zvysok = 0

for poziadavka in input().split():
  poziadavka = int(poziadavka)

  cifra = None
  if len(vysledok) == 0:
    cifra = poziadavka
  else:
    cifra = (poziadavka - zvysok * 10) % poziadavka

  vysledok.append(cifra)
  zvysok = (zvysok * 10 + cifra) % nasobok

print(''.join(map(str, vysledok)))

 1. To, že operácie s číslami trvajú konštantne dlho môžeme tvrdiť vtedy, ak sú tieto čísla ohraničené konštantou, teda nezávisia od veľkosti vstupu.

 2. V Pythone je ale rýchlejšie vypísať celý riadok naraz, než vypisovať po znakoch, a teda je lepším rozhodnutím pamätať si celé číslo a na konci ho vypísať

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.