Zadanie

Tento príbeh je čisto fiktívny, a akákoľvek podobnosť s udalosťami Suši chaty je čisto náhodná1.

Miško je už dve hodiny bez jedla, a teda mu ostáva už len zopár minút života, pokiaľ nebude nakŕmený. Našťastie majú Viki a Viki dobré srdcia a rozhodli sa Miškovi život zachrániť. Vzali vysoký kaleráb, a položili ho na krájaciu dosku naležato. Vzniknutý široký kaleráb rozdelili na dva široké kusy kalerábu. Každý z nich si môžeme predstaviť ako rad čísel – každé číslo je kusom šupy širokého kusu kalerábu, a označuje počet listov na danom kuse šupy (to bude dôležité neskôr). Viki a Viki šúpu kaleráb tak, že každý má vlastný široký kus kalerábu. Následne opakujú jednoduchý proces: Viki aj Viki zo svojho kusu ošúpe z konca nejako široký kus šupy a následne oba ošúpané kusy šupy zahodia do koša. Tento proces opakujú, kým obe široké kusy kalerábu neošúpu celé.

Ako to už v takýchto situáciach býva, plány vedúcich boli zrušené matkou prírodou. V okolí Suši chaty totiž žijú divé srny, ktoré nedokážu odolať chuti listov širokého kalerábu. Vždy, keď Viki a Viki zahodia dvojicu kusov šupy do koša, v koši sa objaví niekoľko nových sŕn, podľa jednoduchého vzorca:

Nárast populácie divých sŕn v koši sa dá vypočítať ako súčin rozdielu počtu listov na prvom kuse šupy a šírky prvého kusu šupy a rozdielu počtu listov na druhom kuse šupy a šírky druhého kusu šupy.

Miško je príliš hladný, Viki príliš lenivý a Viki nie je vedúca KSP. Je teda len na vás, aby ste zistili, ako treba obe časti širokého kalerábu šúpať tak, aby po ich ošúpaní bolo v koši čo najmenej sŕn.

Úloha

Na vstupe dostanete dve sekvencie kladných celých čísel – počty listov na šupách oboch kusov kalerábu. V jednom kroku Viki a Viki zvolia dve kladné čísla \(x,y\). Z prvej sekvencie zmažú z konca \(x\) čísel, z druhej \(y\), a následne sa v koši objaví nasledovný počet sŕn: \((S - x)*(Z - y)\) Pričom \(S\) je súčet \(x\) zmazaných čísel z prvej sekvencie a \(Z\) je súčet \(y\) zmazaných čísel z druhej sekvencie. Vašou úlohou je určiť, koľko najmenej sŕn sa môže v koši objaviť v procese šúpania kalerábu, kým kaleráb ošúpeme celý, ak šúpeme optimálne.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu sú 2 čísla \(n, m\) – šírky kusov kalerábu. V ďaľšom riadku nasleduje \(n\) čísel – počty listov na Vikiho kuse kalerábu. V ďaľšom riadku je \(m\) čísel – počty listov na Vikinom kuse kalerábu.

Formát výstupu

Na jediný riadok výstupu vypíšte jedno číslo – počet sŕn v koši, ak Viki a Viki šúpali kaleráb optimálne. Nezabudnite na koniec riadku.

Hodnotenie

Sú 4 sady vstupov, za každú sú 2 body. Vo všetkých vstupoch platí, že \(n,m \geq 1\) a zároveň na každej šupe je aspoň \(1\) list. Na žiadnej šupe nie je viac ako \(1000\) listov. Ďalšie obmedzenia si môžete pozrieť v tabuľke.

sada \(n, m \leq\)
\(1.\) \(6\)
\(2.\) \(100\)
\(3.\) \(300\)
\(4.\) \(1000\)

Príklady

Input:

3 2
1 2 3
1 2

Output:

2

Najprv Viki aj Viki ošúpu 1 šupu zo svojho kusu kalerábu. Pritom sa v koši objavia \((3-1)\times(2-1)=2\) divé srny. Potom Viki ošúpe 2 šupy zo svojho kusu kalerábu, a Viki jednu šupu zo svojho kalerábu. Pritom sa v koši objaví \((3-2)\times(1-1)=0\) divých sŕn. Za celý čas sa teda v koši objavia \(2\) divé srny.


 1. To je čosi ako čarodejnícky sabat, ale namiesto čarodejníc sú tam vedúci Súťaže v Šifrovaní (malý rozdiel).↩︎

Túto úlohu budeme riešiť pomocou dynamického programovania. Budeme sa pozerať len na posledný krok. Zamyslime sa, čo by mohol byť jeden stav našej dynamiky. Potrebujeme ním nejak popísať stav oboch šúp kalerábu. Stav jednej šupy jednoznačne popisuje jedno číslo - počet zostávajúch kusov na danej šupe. Náš stav teda bude dvojica čísel, počty ostávajúcich kusov. Rôznych stavov teda bude \(O(nm)\). Ako vieme zistiť riešenie pre jednu dvojicu?

Prvé riešenie

V jednom kroku Viki a Viki zvolia koľko kusov sa odstráni z ktorej šupy, a na základe toho pribudnú nejaké srny. Naše riešenie by teda mohlo prejsť cez všetky možnosti, a vybrať z nich najlepšiu - tú pri ktorej sa v koši objaví najmenej sŕn. Keďže máme potencionálne až \(n\) možností ako zvoliť \(x\), a \(m\) možností ako zvoliť \(y\), výpočet jedného stavu by nám zabral \(O(nm)\) času. Celý program by teda bežal v časovej zložitosti \(O(n^2m^2)\).

Optimalizácia

Všimnime si, že výraz \((S - x)\) a \((Z - y)\) má rovnaký efekt ako zníženie všetkých čísel o \(1\) a minimalizovanie výrazu \(S X\). Tento krok nie je nutný na vyriešenie úlohy, ale výrazne zjednoduší zápis nasledujúcich vzorcov.

V optimálnom riešení bude v každom kroku buď \(x\) alebo \(y\) \(1\). Predpokladajme, že by v optimálnom riešení bol krok, pri ktorom zvolené \(x\) aj \(y\) bolo väčšie ako \(1\). Počet sŕn v koši by potom bol \(S Z\). Nech \(s\) a \(z\) sú počty listov na posledných kusoch kalerábov tak, že \(S = S' + s\) a \(Z = Z' + z\). Počet sŕn v koši je teda \((S' + s) (Z' + z)\). Ak by sme ale najprv spravili krok, kde zvolíme hodnoty \(1\) a \(1\), a potom krok pre \(x-1\) a \(y-1\) v koši sa objaví \(s * z + S' Z'\) sŕn. V optimálnom riešení sa však v koši objavilo \(S Z = (s + S') * (z + Z') = s z + S' Z' + s Z' + z S'\) sŕn. Keďže ale \(s Z' + z S' \geq 0\) tak aj v novom riešení sa v koši objavilo nanajvýš toľko sŕn, čo znamená, že môžeme (alebo dokonca musíme) spraviť krok dĺžky \(1\). Opakovaným aplikovaním tohoto postupu ukážeme, že určite existuje optimálne riešenie, v ktorom je vždy \(x\) alebo \(y\) rovné \(1\).

Tento poznatok môžeme využiť vo svojom riešení. Pri skúšaní už budeme skúšať iba tie dvojice \(x\) a \(y\), kde \(x=1\) alebo \(y=1\). Nemáme už \(nm\) možností ale iba \(n+m\) možností. Naše vylepšené riešenie teda má časovú zložitosť \(O(nm(n+m))\), čiže rádovo kubickú.

Vzorové riešenie

Zatiaľ sme vždy pri výpočte počítali, že Viki a Viki spravia celý krok. Pozrime sa teraz na niečo ako medzikroky. Ak teraz rátame s možnosťou, že zvolíme \(x=1\), tak sa vieme vždy rozhodnúť, či zväčšíme \(y\) o \(1\), alebo tento krok “ukončíme”. Vždy keď zvačšíme \(y\) o \(1\) sa v koši objaví \(s z\) sŕn, kde \(s\) je počet listov na poslednej šupy prvého kusu kalerábu, a \(z\) je počet listov na poslednej šupy druhého kusu kalerábu. Uvedomme si, že môžeme počet sŕn rátať takto postupne. Vyplýva to z distributívnosti násobenia a sčítavania (\(s Z = s (z_1 + ... + z_{k-1} + z_k) = (s z_1 + ... + s z_{k-1}) + s z_k\)).

Náš stav teda bude trojica počty zostávajúcich kusov jedného a druhého kalerábu a indikátor, z ktorého kusu berieme viac ako \(1\). Počet stavov sa teda zdvojnásobí, ale stále bude stavov \(O(nm)\).

Hodnotu v jednom takomto stave vieme vypočítať v konštantnom čase. Možnosti, ktoré treba vyskúšať, sú zobrať ešte jeden alebo ukončiť. Ak ukončíme, tak máme ešte 2 možnosti, či v ďaľšom kroku budeme brať viac z prvého alebo druhého kusu.

Časová zložitosť

Časová zložitosť nášho algoritmu teda bude \(O(nm)\). Hodnotu pre každý z \(O(nm)\) stavov vieme zistiť v konštantnom čase.

Pamäťová zložitosť

Ak si budeme pamätať hodnotu pre každý stav, priestorová zložitosť nášho algoritmu bude \(O(nm)\). Ak by sme ale algoritmus implementovali iteratívne, mohli by sme si všimnúť, že dokážame zlepšiť pamäťovú zložitosť na O(n+m).

Program

Rekurzívne implementované riešenie:

#include <bits/stdc++.h>

#define ll long long
#define INF 123456789123456789
using namespace std;

vector<vector<vector<ll>>> memo;
vector<vector<ll>> v(2);

ll f(vector<ll> &i, ll k)
{
  if(i[0] == -1 && i[1] == -1) return 0;
  if(i[0] < 0 || i[1] < 0) return INF;
  if(memo[i[0]][i[1]][k] == -1)
  {
    auto ni = i;
    ni[k]--;
    memo[i[0]][i[1]][k] = f(ni, k) + v[0][i[0]]*v[1][i[1]];
    ni[!k]--;
    memo[i[0]][i[1]][k] = min(memo[i[0]][i[1]][k], v[0][i[0]]*v[1][i[1]] + min(f(ni, k), f(ni, !k)));
  }
  return memo[i[0]][i[1]][k];
}

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
  ll n, m;
  cin >> n >> m;

  v[0].assign(n, 0);
  v[1].assign(m, 0);

  for(ll i = 0; i < n; i++) cin >> v[0][i];
  for(ll i = 0; i < m; i++) cin >> v[1][i];

  for(ll i = 0; i < n; i++) v[0][i]--;
  for(ll i = 0; i < m; i++) v[1][i]--;

  memo.assign(n, vector<vector<ll>>(m, vector<ll>(2, -1)));
  n--;m--;
  vector<ll> x = {n, m};
  cout << min(f(x, 0), f(x, 1)) << '\n';

  return 0;
}

Riešenie s lineárnou pamäťovou zložitosťou:

#include <bits/stdc++.h>


#define ll long long
#define INF 123456789123456789

using namespace std;

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
  ll n, m;
  cin >> n >> m;

  vector<vector<ll>> v(2);
  v[0].assign(n, 0);
  v[1].assign(m, 0);

  for(int i = 0; i < n; i++) cin >> v[0][i];
  for(int i = 0; i < m; i++) cin >> v[1][i];

  for(int i = 0; i < n; i++) v[0][i]--;
  for(int i = 0; i < m; i++) v[1][i]--;
  
  vector<vector<vector<ll>>> memo(2, vector<vector<ll>>(m, vector<ll>(2, INF)));

  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    for(int j = 0; j < m; j++)
    {
      for(int k = 0; k < 2; k++)
      {
        memo[i&1][j][k] = INF;
        if(i == 0 && j == 0)
        {
          memo[i&1][j][k] = v[0][0]*v[1][0];
          continue;
        }

        if(i-1 >= 0 && j-1 >= 0)
        {
          memo[i&1][j][k] = min(memo[i&1][j][k], v[0][i]*v[1][j] + min(memo[(i-1)&1][j-1][k], memo[(i-1)&1][j-1][!k]));
        }
        if(k == 1)
        {
          if(j-1 >= 0) memo[i&1][j][k] = min(memo[i&1][j][k], memo[i&1][j-1][k] + v[0][i]*v[1][j]);
        }
        else{
          if(i-1 >= 0) memo[i&1][j][k] = min(memo[i&1][j][k], memo[(i-1)&1][j][k] + v[0][i]*v[1][j]);
        }
      }
    }
  }
  n--;m--;
  cout << min(memo[n&1][m][0], memo[n&1][m][1]) << '\n';

  return 0;
}

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.