Toto je stary web, novy je tu

Na tomto mieste by sme vám radi povedali niekoľko slov o tom, ako si predstavujeme ideálne riešenie.

Nechceme, aby ste sa zbytočne hrali so vstupom a výstupom. Samozrejme, zakazovať vám to nebudeme, ale bodíky navyše za to nedostanete a ešte môžete znechutiť opravovateľa, ktorý musí čítať množstvo kódu nesúvisiaceho s riešením samotnej úlohy. Vo svojom riešení sa nemusíte zaoberať kontrolovaním správnosti vstupných údajov. Skôr by sme ocenili, keby ste inicializovli (napr. vynulovali) všetky premenné (a najmä polia), ktoré v programe použijete, aby sme videli, že ste na ne nezabudli.

Pod pojmom popis algoritmu nerozumieme preloženie programu z Pascalu, prípadne C-čka do slovenčiny. Popis by mal zhruba obsahovať: Popis myšlienky, na ktorej je založený algoritmus (bez detailov ako sú názvy premenných, procedúr...). Popis dátových štruktúr. Čo si vlastne chceme počas výpočtu pamätať a aké štruktúry sú na to vhodné. Popis algoritmu. Tu môžeme využívať už popísané dátové štruktúry a spomenúť dôležité procedúry a funkcie, ako aj najdôležitejšie premenné. Zdôvodnenie správnosti. Nemusí to byť formálne presný ani detailný dôkaz, avšak mal by obsahovať argumenty zdôvodňujúce každý dôležitý aspekt programu, ktorý nie je na prvý pohľad zrejmý. Sem zaradíme aj dôkaz konečnosti v tých prípadoch, keď nie je zrejmé, že sa program (resp. niektorá operácia, ktorú vykonáva) nezacyklí. Na koniec príde odhad časovej a pamäťovej zložitosti programu.

Takáto štruktúra popisu nie je univerzálna. Niektoré časti možno vynechať, niektoré zlúčiť, prípadne nejaké pridať. Poradie by však malo byť zhruba zachované. Popis by sa v žiadnom prípade nemal detailne venovať spracovávaniu vstupu, ani výpisu výstupu.

Niekoľko slov o odhade zložitosti

Pod odhadom časovej zložitosti rozumieme odhad času, ktorý bude program trvať, v závislosti od vstupných premenných. Tento čas je priamo úmerný počtu elementárnych operácií, ktoré program vykonáva - priradenie jednoduchej premennej, porovnanie jednoduchých premenných, aritmetické operácie, atď. Väčšinou sa zaujímame o to, ako dlho beží program v priemernom, alebo najhoršom prípade (čiže si všímame priemerný, alebo maximálny čas vykonávania programu). Analogicky odhad pamäťovej zložitosti je odhad veľkosti použitej pamäti v bajtoch v závislosti od vstupných premenných.

Väčšinou nás nezaujímajú presné hodnoty (niekto má rýchlejší počítač, na niektorých počítačoch má integer 2 a na iných 4 bajty a pod.), preto používame tzv. O-notáciu. Hovoríme, že funkcia f(n) (napr. čas behu programu v milisekundách v závislosti od veľkosti vstupu n) je O(g(n)), ak existuje taká konštanta c, že pre všetky dostatočne veľké n (n>n0) je f(n) <= c.g(n).

Napríklad, ak program pre vstup veľkosti n nebeží nikdy viac ako T(n)=0.5n3 + 5n.log(n) + 83 mikrosekúnd, môžeme povedať, že má časovú zložitosť O(n3). Ak program potrebuje najviac M(n) = 3n.log2(n) + 150n + 15 bajtov pamäti, povieme, že má pamäťovú zložitosť O(n.log(n)). (Poznamenávame, že ak je nejaká funkcia O(n2), tak je aj O(n3) atď. Vždy sa však snažíme nájsť čo najmenšie horné ohraničenie, t.j. funkciu, ktorá čo najpomalšie rastie.)

A ešte jedno upozornenie pre vás - riešiteľov: uvedením nepostačujúceho popisu prípadne jeho vynechaním riskujete, že opravovateľ vaše riešenie nepochopí a dostanete napr. 0 (slovom nula) bodov.


Na doplnenie horeuvedných (pre niekoho možno príliš nekonkrétnych) rečí o tom, ako si predstavujeme ideálne riešenie pripájame dva kompletné príklady z KSP aj s ich vzorovými riešeniami. Na týchto vzorových riešeniach jasne vidno, čo chápeme pod slovami popis, program, v ktorom sa "nehráme"s načítavaním a odhad časovej zložitosti. Nech vám teda tieto vzorové riešenia slúžia ako svetlý vzor pre písanie vlastných riešení :-) (P.S. K popisu. Ak si niekto myslí, že popis je nepodstatný skúste si vytlačiť len listing druhého programu a zistiť, čo tým autor myslel.)

Vzorový príklad #1

Tento príklad je z KSP-Z 19. ročník, 1. kolo, 4. Zhrdzavené potrubie

Zadanie

"Zase ďalšia diera!", v duchu si povedal Zápla, dvorný opravár Zimbabwejského kráľovstva. Za tých - 1, 2, 3,... no proste veľa - rokov svojej služby videl už mnoho hrdzavých potrubí. Zvyčajne bola diera len jedna, a preto nebol problém, čo s ňou - jednoducho ju Zápla zaplátal záplatou. Z ničoho nič ho dnes ráno zavolali k veľkej havárii na hlavnom vodovodnom potrubí, ktoré dopravuje vodu z jazera Kariba (16o 53' S, 28o 1' E) do hlavného mesta, Harare (17o 50' S, 31o 3' E). Z asi dvadsiatich miest potrubia striekala voda cez prehrdzavené steny hrubej rúry. Záplaty na také veľké potrubie sú drahé (záplaty sa dnes už nevyrábajú zo železa, ktoré ľahko a rýchlo hrdzavie, ale z prefíkanej umelej hmoty, ktorá určite prežije celé pôvodné potrubie), a preto si Zápla musí dobre rozmyslieť, ako ich na diery poukladať.

mapa Zimbabwe

Úloha

Záplaty sú už z továrne narezané na metrové kúsky a nedajú sa už na mieste rezať na menšie. Zhrdzavený kúsok potrubia, teda diera, je zanedbateľne malá; ak položíme záplatu jej krajom na dieru, bude táto diera zaplátaná. Záplat môžeme dať aj viac na seba.(záplaty z prefíkanej umelej hmoty sú dostatočne tenké, takže to nebude ničomu vadiť) Zhrdzavené miesta (nech je ich N) sú určené ich polohou na potrubí, a keďže sú veľmi malé, budeme ich uvažovať len ako body na priamke a ich poloha bude udaná vzdialenosťou od začiatku potrubia (v metroch); môžete predpokladať, že pozície všetkých dier sú na vstupe utriedené podľa vzdialenosti od začiatku potrubia.

Zápla je už mierne nervózny, voda stále strieka a on vás žiada o radu, ako má záplaty na potrubie dávať, aby ich musel čo najmenej použiť.

Príklad

Vstup
N=3, diery sú na pozíciách 1, 3 a 3.5

obrazok potrubia

Výstup
záplata od 0.5
záplata od 2.75

Vzorové riešenie

Kvôli ľahšiemu vyjadrovaniu si predstavme, že potrubie ide zľava doprava. Ľahko si všimneme, že najľavejšiu záplatu môžeme položiť od najľavejšej diery. Viac vpravo najľavejšiu záplatu dať nemôžeme, inak by sme nezakryli najľavejšiu dieru. Ak by zase ležala viac vľavo, tak posunutím doprava do vyššie spomenutej polohy nič nestratíme.

Teraz už vieme, kam môžeme dať našu najľavejšiu záplatu. Tá zakryje nejaké diery. Podobnou argumentáciou zdôvodníme, že druhú najľavejšiu záplatu môžeme dať od najľavejšej nezakrytej diery. Podobne s ďalšími záplatami.

Náš postup si možno predstaviť takto: Predstavme si, že sa postavíme na začiatok potrubia a pochodujeme po ňom smerom doprava. Ak zbadáme dieru, tak od nej dáme záplatu. Ignorujeme diery, ktoré sú od poslednej položenej záplaty vzdialené do jedného metra, pretože sú zaplátané našou záplatou. Toto robíme, až kým neprídeme na koniec potrubia.

Program potom bude vyzerať jednoducho. Budeme postupne načítavať diery. Keďže sú utriedené, tak ich načítavame presne v tom poradí, ako by sme ich pri našom pochode zbadali. Pamätáme si, odkiaľ sme položili poslednú záplatu. Pri načítaní ďalšej diery len zistíme, či je poslednou záplatou zakrytá, vtedy neurobíme nič. Ak nie je zakrytá, tak položíme novú záplatu t.j. vypíšeme jej pozíciu a zapamätáme si ju ako polohu novej poslednej záplaty.

Tento algoritmus urobí nanajvýš niekoľko málo operácií pre každú z dier, preto povieme, že jeho časová zložitosť je lineárna od počtu dier. (Niekedy sa jednoducho povie, že časová zložitosť je lineárna a šikovný čitateľ si má domyslieť vzhľadom na aký paramenter.) Matematici tento fakt povedia takto: Časová zložitosť je O(N).

Podobne je to s pamäťovou zložitosťou. Program si pamätá len niekoľko málo čísel, preto povieme, že časová zložitosť je konštantná. (Niekto by opäť mohol povedať konštatná od počtu dier). Konštanta má ale tú výhodu, že je konštantná od ľubovoľného parametra.) Pododne ako predtým matematik povie toto: Pamäťová zložitosť je O(1).

Program Zhrdzavene_potrubie;
var N,i:integer;
  diera,zaplata:real;    { pozicia diery, lavy koniec zaplaty }
begin
 read(N);
 zaplata:=-999999;  { nieco hrozne vlavo }
 for i:=1 to N do
 begin
  read(diera);
  if diera>zaplata+1 then { Ak povodna zaplata uz nedociahne... }
  begin
   zaplata:=diera;           { ...dame novu zaplatu...}
   writeln('zaplata od ',zaplata);   { ...a vypiseme ju. }
  end;
 end;
end.

Vzorový príklad #2

Tento príklad je z KSP-Z 13. ročníka (áno aj vtedy bolo KSP a malo príklady), 1. kolo, 4. O valcočlovekovi II.

Zadanie

Valcočlovek je taký človek, ktorého tvar sa približuje tvaru valca s určitou výškou a polomerom. Výskyt ľudí takéhoto tvaru je veľmi vysoký napríklad medzi pracovníkmi francúzskych vínnych pivníc (čím viac vína pracovník skonzumuje, tým je širší). Francúzske vínne pivnice sú veľké podzemné sály tvaru obdĺžnika podopierané tenkými stĺpmi. Strany obdĺžnika sú orientované v smere svetových strán. Často sa stáva, že valcočlovek sa zasekne medzi stĺpy a vínna pivnica sa stane nepoužívateľnou (zaseknutý valcočlovek zle vplýva na kvalitu vína). Preto si valcočlovek musí vždy dobre rozmyslieť, cez ktorú pivnicu môže ísť.

Úloha

Napíšte program, ktorý načíta rozmery pivnice M,N , počet stĺpov P a polomer valcočloveka R. Potom načíta súradnice stĺpov ( [0.00,0.00] je severozápadný roh pivnice, [M,N] juhovýchodný ) a napíše, či môže tento valcočlovek prejsť pivnicou od západnej steny po východnú.

Vzorové riešenie

Riešenia možno rozdeliť v zásade na tieto skupiny:

1 bod sme strhávali pri nekontrolovaní podmienky 2R < N. Ďalší bod bolo možné stratiť v prípade neuvedenia popisu algoritmu a ešte jeden v prípade absencie príkladov vstupu a výstupu programu alebo odhadu zložitosti algoritmu.

Ak sa na pivnicu pozrieme zhora, stĺpy si môžeme predstaviť ako body a Valcočloveka ako kružnicu. Je zrejmé, že medzi dvoma stĺpmi ktoré sú bližšie ako priemer Valcočloveka sa on neprepchá. Spojme teda každú takúto dvojicu hranou. Navyše si predstavme severnú a južnú stenu ako špeciálne stĺpy (jeden označme 0 a druhý P+1). Stena bude spojená hranou s iným stĺpom, ak je k nemu bližšie ako priemer Valcočloveka. Úlohu teraz možno previesť na grafovú. Je zrejmé, že ak existuje cesta z vrcholu 0 na vrchol P+1, tak Valcočlovek pivnicou neprejde (ak by prešiel, musel by niekde križovať lomenú čiaru od severnej steny k južnej, čo je spor s predpokladom, že cez vyznačené hrany sa nedá ísť). Na druhej strane ak takéto prepojenie neexistuje, Valcočlovek dokáže prejsť (toto možno ľahko nahliadnuť, ak si predstavíme Valcočloveka, ktorý pôjde tak, že po ľavej ruke bude mať vždy nejakú hranu alebo severnú stenu - bude kopírovať terén. Určite prejde na druhú stranu, keďže nikde sa netiahnu hrany od severu na juh).

Zisťovanie existencie cesty medzi vrcholmi 0 a P+1 spravíme nasledovne: Začneme vo vrchole 0, ktorý označíme a uložíme do fronty (Fronta je dátová štruktúra, kde prvky ukladáme na koniec fronty a zo začiatku ich zase v prípade potreby vyberáme. Môžete si ju predstaviť ako rad na zaplatenie u pokladne v potravinách (ľudia sa postavia na koniec a čakajú, kým ich pokladníčka vpredu ``vyberie''). (pozn.red.)). Potom postupne vyberáme vrcholy z fronty a každý neoznačený vrchol, ktorý je s nimi spojený hranou označíme a uložíme na koniec fronty. Ak uložíme niekedy do fronty vrchol P+1, tak existuje cesta zo severu na juh a Valcočlovek neprejde. Na druhej strane keď vyčerpáme všetky vrcholy fronty a P+1-vý sa tam nenachádza, Valcočlovek pivnicou prejde.

Časová zložitosť algoritmu je O(P2), kde P je počet stĺpov, pretože každú hranu pozrieme nanajvýš dvakrát (vo fronte budú oba jej prislúchajúce vrcholy) a hrán je maximálne (P+1)2.

Poznámky k riešeniu

Či sú dva stĺpy bližšie ako priemer valca je výhodnejšie testovať podmienkou (x1-x2)2+(y1-y2) < 4R2 ako sqrt((x1-x2)2+(y1-y2)2) < 2R, pretože v prvom prípade netreba odmocňovať. Používať pole na vzdialenosti sa tiež neoplatí, pretože každú vzdialenosť budeme pri správnom algoritme počítať nanajvýš raz (i keď na hranu sa pozrieme dvakrát).

program O_VALCOCLOVEKOVI_II;
const MaxStlpy = 100;
var M, N,
  P, I : Word;
  D, R : Real;
  Stlpy : array[1..MaxStlpy, 1..2]of Real;
  Bol  : array[0..MaxStlpy + 1]of Boolean;

procedure Nacitaj;
begin
 Write('Zadaj sirku a vysku pivnice: ');
 ReadLn(M, N);
 Write('Zadaj polomer valcocloveka: ');
 ReadLn(R);
 D := 2 * R;
 Write('Zadaj pocet stlpov: ');
 ReadLn(P);
 for I := 1 to P do
  begin
   Write('Zadaj suradnice ', I, '.stlpa: ');
   ReadLn(Stlpy[I, 1], Stlpy[I, 2]);
   Bol[I] := False;
  end;
 Bol[P + 1] := False;
end;

function Vzd2(S1, S2: Word): Real;
begin
 if S1 = 0 then
  if S2 = 0 then
   Vzd2 := 0
  else
   if S2 = P + 1 then
    Vzd2 := N * N
   else
    Vzd2 := Stlpy[S2, 2] * Stlpy[S2, 2]
 else
  if S1 = P + 1 then
   if S2 = 0 then
    Vzd2 := N * N
   else
    if S2 = P + 1 then
     Vzd2 := 0
    else
     Vzd2 := (N - Stlpy[S2, 2]) * (N - Stlpy[S2, 2])
  else
   if S2 = 0 then
    Vzd2 := Stlpy[S1, 2] * Stlpy[S1, 2]
   else
    if S2 = P + 1 then
     Vzd2 := (N - Stlpy[S1, 2]) * (N - Stlpy[S1, 2])
    else
     Vzd2 := Sqr(Stlpy[S1, 2] - Stlpy[S2, 2]) +
         Sqr(Stlpy[S1, 1] - Stlpy[S2, 1]);
end;

function Prejdi: Boolean;
var Stlp,
  ZasV : Word;
  Zas : array[1..MaxStlpy]of Word;
begin
 Zas[1] := 0;
 ZasV := 1;
 Bol[0] := True;
 repeat
  Stlp := Zas[ZasV];
  Dec(ZasV);
  for I := 1 to P + 1 do
   if not(Bol[I]) and (Vzd2(Stlp, I) < D * D) then
    begin
     Inc(ZasV);
     Zas[ZasV] := I;
     Bol[I] := True;
    end;
{ Vyber zo zasobnika vrchol a skontroluj vsetky neprekontrolovane stlpy,
 ktore su k nemu blizsie ako 2 * R - pridaj ich do zasobnika }
 until (ZasV = 0) or Bol[P + 1];
 Prejdi := Bol[P + 1];
end;

begin
 Nacitaj;
 if (N < D) or Prejdi then
{ sirka valcocloveka II je vacsia ako pivnica alebo
 sa da prejst od sveru k juhu po blizkych stlpoch }
  WriteLn('Valcoclovek II neprejde pivnicou.')
 else
  WriteLn('Valcoclovek II prejde pivnicou.');
end.